Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

16.01.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku złożenia, w terminie do 28 lutego 2014 r. rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją, obejmujących swoim zakresem dane za rok 2013.

Wzór formularza sprawozdania, wraz z objaśnieniami, zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich okresów sprawozdawczych, Prezes UTK zwraca jednocześnie uwagę na podstawowe błędy i braki, które występowały w składanych dotychczas sprawozdaniach, wśród których wymienić należy w szczególności:

  • brak lub niewłaściwe określenie uczestnika przewozu (np. wskazanie jako przewoźnika podmiotu, który nie posiada licencji przewoźnika kolejowego),
  • brak klasy produktu lub wpisanie jej w niewłaściwym polu (klasa produktu powinna zostać wpisana w polu pod nagłówkiem „Klasa”),
  • podanie ilości towarów w niewłaściwych jednostkach (ilość towarów niebezpiecznych należy podawać w tonach),
  • wpisywanie wielkości przewozu towarów niebezpiecznych na bocznicy w kolumnie przewidzianej dla przewoźników wykonujących przewozy na liniach kolejowych,
  • podawanie ilości towarów w klasie w niewłaściwym miejscu (w wierszu „Ogółem w klasie” należy wyłącznie podsumować ilości towarów dla danego rodzaju operacji transportowych; nie należy dodatkowo podawać sumy dla wszystkich operacji transportowych),
  • niepełne dane uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (brak numeru telefonu, pieczątki firmowej itp.).

Sporządzone sprawozdanie przed przekazaniem do Urzędu Transportu Kolejowego musi zostać podpisane przez doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych oraz przedstawicieli spółki, zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS.

Nieterminowe złożenie sprawozdań Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze, zgodnie z treścią załącznika do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367). W przypadku przesłania sprawozdań pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

do góry