Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK utrzymującą w mocy decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa

16.01.2014

W dniu 16 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WR-912-45-2/2012 z dnia 15 maja 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 stycznia 2013 r. nr DRRK-WR-912-45/12 stwierdzającą naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa, tj. art. 32 ust. 1 pkt 3 Ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 19 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej z dnia 27 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 274), poprzez opracowanie Regulaminu 2012/2013 w taki sposób, że przewoźnicy kolejowi nie uzyskali informacji o sposobie ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w zakresie dotyczącym metody kalkulacji stawek oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, jak również rekompensat przyznawanych przewoźnikom kolejowym, wpływających na wysokość naliczanych im opłat, w tym rekompensat przyznawanych w przypadku występowania utrudnień na sieci Zarządcy wynikających z prowadzonych przez niego prac remontowo-modernizacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, iż przepisy art. 32 ust. 1 pkt 3 Ustawy o transporcie kolejowym w związku z § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, uprawnia do przyjęcia, że na zarządcy infrastruktury kolejowej ciąży obowiązek zamieszczenia w regulaminie, o którym mowa w art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym, metodologii i sposobu ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, jak również rekompensat przyznawanych przewoźnikom kolejowym, które wpływają na wysokość naliczanych im opłat.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny

do góry