Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości na linii kolejowej nr 403 Piła Północ - Ulikowo

07.01.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stwierdzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, decyzją z dnia 2 stycznia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobligował przedsiębiorcę do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na linii kolejowej nr 403 Piła Północ – Ulikowo, na odcinku Cybowo – Prostynia. Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podlega natychmiastowej wykonalności.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zarządca infrastruktury utrzymuje przedmiotowy odcinek linii kolejowej w stanie niezapewniającym bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym eksploatuje go przy bardzo dużej liczbie uszkodzeń podkładów żelbetowych (typu BS 66). Uszkodzenia stwierdzono w części podszynowej z rysami podłużnymi i pęknięciami, złamaniami, odpryskami, wykruszeniami betonu w miejscach zamocowania podkładki, widocznym zbrojeniem, podkładkami zagłębionymi oraz brakiem wkrętów.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 14 ust. 4 Ustawy o transporcie kolejowym, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry