Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przez PKP CARGO S.A. art. 5 ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym

03.01.2014

W dniu 31 grudnia 2013 r. Prezes UTK wydał decyzję nr DRRK-WR-910-32/2013, utrzymując w mocy, zaskarżoną przez PKP CARGO S.A. oraz Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego, decyzję z dnia 28 maja 2013 r., w przedmiocie naruszenia przez PKP CARGO S.A. art. 5 ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym, polegającego na łączeniu przez PKP CARGO S.A. działalności w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej.

W postępowaniu tym także brali udział na prawach strony Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.

Prezes UTK ponownie merytorycznie rozpatrując i rozstrzygając całokształt niniejszej sprawy, a także ponownie oceniając wszystkie zebrane dowody w sprawie, postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną Decyzję. Zatem w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jej rozstrzygnięcie jest aktualne i  prawidłowe, tj. zgodne z przepisami art. 5 ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym i powinno zostać niezwłocznie wykonane przez PKP CARGO S.A. W ocenie Prezesa UTK zasadne było również nadanie Decyzji wydanej w I instancji, na podstawie art. 13 ust. 6a Ustawy o transporcie kolejowym, rygoru natychmiastowej wykonalności.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

do góry