Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK w zakresie ograniczenia eksploatacji lokomotyw jednokabinowych

27.12.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z dnia 27 grudnia 2013 roku ograniczył eksploatację czterech lokomotyw spalinowych serii SU42 i SP32 spółki Przewozy Regionalne, do przypadków wykonywania przewozów kolejowych w sposób gwarantujący bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzje zostały wydane na podstawie art. 10 § 2 i art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 20, art. 25d ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z § 3 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych oraz nadano im rygor natychmiastowej wykonalności.

Podczas wykonywania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czynności kontrolnych przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. stwierdzono, że przy jeździe lokomotywami serii SU42 i SP32 „kabiną do tyłu” występuje ograniczenie widoczności szlaku kolejowego, wskaźników i semaforów usytuowanych przy poszczególnych torach linii kolejowych. Między innymi maszynista nie ma bezpośredniego dostępu do hamulca zespolonego i urządzeń czujności. Nadto odnotowano, że przy jeździe lokomotywą SU42-536 „kabiną do przodu” występuje ograniczenie obserwacji szlaku kolejowego przez maszynistę. W toku kontroli ustalono również, że na podstawie wykazu pracy lokomotyw, wskazane pojazdy kolejowe przewoźnika prowadzą rozkładowe pociągi pasażerskie m.in. na szlaku Krzyż – Piła i Piła – Chojnice.

Przewoźnik eksploatował przedmiotowe pojazdy kolejowe bez zachowania wymagań technicznych i organizacyjnych określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych, co nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 Ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto eksploatacja lokomotyw przy braku pełnej widoczności szlaku kolejowego z kabiny maszynisty stanowi również uchybienie wymagań zawartych w karcie UIC 651.

Eksploatacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób niespełniających norm określonych w krajowych specyfikacjach technicznych, w tym tak zasadniczych jak właściwa widoczność szlaku kolejowego z kabiny maszynisty, w ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego bezpośrednio zagrażała bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz zdrowiu i życiu pasażerów.

Podjęte działania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu wyegzekwowanie obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

do góry