Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowości na linii kolejowej Bielsko-Biała - Cieszyn

20.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 10 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7,art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości polegających na eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. linii nr 190 Bielsko-Biała - Cieszyn będącej w złym stanie technicznym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 19 grudnia 2013 roku zobowiązał zarządcę do wskazania i wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na: eksploatacji podkładów drewnianych zużytych biologicznie (w tym: pęknięcia podłużne podkładów rozwarte na ponad 30 mm, widoczne pęknięcia poprzeczne podkładów, wcięcia podkładek w podkład na pełną głębokość oraz luźne wkręty), zanieczyszczeniu i zachwaszczeniu podsypki, wybuksowaniach w obu tokach szyn oraz nieusunięciu przez zarządcę infrastruktury usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego stwierdzonych podczas objazdu linii drezyną pomiarową.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do ciągłego wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry