Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje Prezesa UTK zastępujące umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PKP PLK S.A. na rozkład jazdy pociągów 2013/2014

16.12.2013

W dniu 13 grudnia 2013 r. Prezes UTK wydał decyzje zastępujące umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy PKP PLK S.A. oraz czterema pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi (Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., Arriva RP Sp. z o.o.), którzy w trakcie negocjacji z Zarządcą Infrastruktury nie osiągnęli porozumienia co do wszystkich postanowień umów o świadczenie usług o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014.

Od decyzji Prezesa UTK zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej Stronom przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnoszone za pośrednictwem Prezesa UTK w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Pozostali pasażerscy przewoźnicy kolejowi poinformowali Prezesa UTK o pozytywnym zakończeniu negocjacji. Na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 nie wpłynęły do Prezesa UTK wnioski przewoźników towarowych dotyczące problemów z zawarciem umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

Kompetencje Prezesa UTK, dotyczące nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, reguluje art. 29 ust 1e-1i Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z urzędu, w drodze postanowienia, może wyznaczyć termin zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku o zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej (art. 29 ust. 1e Ustawy o transporcie kolejowym). W przypadku odmowy podjęcia negocjacji w sprawie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej Prezes UTK, na pisemny wniosek zarządcy lub przewoźnika kolejowego albo z urzędu, w drodze postanowienia, może nałożyć obowiązek ich przeprowadzenia i wyznaczyć termin ich zakończenia (art. 29 ust. 1h Ustawy o transporcie kolejowym). W powyższych postanowieniach Prezes UTK może również nałożyć na strony obowiązek prowadzenia negocjacji przed Prezesem UTK.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu zakończenia negocjacji, wyznaczonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 29 ust. 1e ww. ustawy, Prezes UTK wydaje decyzję w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej, która zastępuje umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej.

do góry