Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie terminowego usunięcia nieprawidłowości na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

12.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt  3 i pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 7 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 6 grudnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r.w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie oraz rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa polegało na braku działań naprawczych dotyczących powstałego na początku października 2013 roku uszkodzenia w teletechnicznym kablu TKD, czego wynikiem była niesprawność blokady liniowej w obu kierunkach na szlaku Żórawina - Boreczek, co w konsekwencji powodowało konieczność prowadzenia ruchu kolejowego w oparciu o tzw. sygnały zastępcze.

Jest to kontynuacja działań nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wobec zarządcy infrastruktury w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym w tym roku działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w ponad dwudziestu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. "sygnałów zastępczych". Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 204 Malbork-Braniewo, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, stacji Poznań Starołęka, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii 101 – stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry