Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Decyzja nakładająca karę pieniężną

10.12.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz stwierdzeniu nieprawidłowości, decyzją z dnia 4 grudnia 2013 roku na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych Dyckerhoff Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce Nowiny, została nałożona kara pieniężna. Wysokość łącznej kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wyniosła 18 400 złotych. Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Podczas kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził nieprawidłowości w zakresie: sporządzania dokumentów przewozowych, braku wyznaczenia przez uczestnika przewozu - doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, nieprzesyłaniu w ustawowo określonym terminie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych oraz nieprzeszkoleniu osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych. 

do góry