Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie naruszenie przepisów na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice

09.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 10 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości polegających na eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. linii nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice, będącej w złym stanie technicznym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę do wskazania i wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na: eksploatacji zużytych biologicznie drewnanych podkładów przy uszkodzeniach ich powierzchni, pęknięciach, luźnych wkrętach przytwierdzeń, eksploatacji zanieczyszczonej i zachwaszczonej podsypki, brakach śrub łubkowych, stopowych i wkrętów w złączach szynowych, dużej liczbie „wybuksowań” szyn oraz nieusunięciu przez zarządcę infrastruktury usterek zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego stwierdzonych podczas objazdu drezyną pomiarową.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do ciągłego wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry