Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej na stacji Gdynia Postojowa

03.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, stwierdzono naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa, polegających na niedostatecznym utrzymaniu nawierzchni kolejowej na stacji Gdynia Postojowa na linii kolejowej nr 960 Gdynia Główna – Gdynia Postojowa. ,

Decyzją z dnia 27 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę do wskazania i wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych, jednocześnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów, dotyczących obowiązków zarządców w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Wymienionej powyżej decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kontroli ustalono, że zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wielokrotnie nie wykonał zaleceń zawartych w protokołach oraz nie usunął usterek po badaniach technicznych rozjazdów ujętych w dokumentacji technicznej posterunków ruchu. Ponadto należy wskazać, że prowadzone przez zarządcę działania w tym zakresie, w tym dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej, są nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb, w zakresie należytego prowadzenia ruchu kolejowego na stacji Gdynia Postojowa.

Działania nadzorcze Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie systemu infrastruktury kolejowej i terminowe przywracanie jej prawidłowego funkcjonowania, mają za zadanie podnosić bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników kolei.

do góry