Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa UTK w zakresie eliminacji nieprawidłowości polegających na nieuzasadnionym stosowaniu „sygnałów zastępczych” na liniach kolejowych nr 9 i 276

28.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.  5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 Uustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń kontroli stwierdzających naruszenie przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa, polegających na nieusuwaniu uszkodzenia blokady liniowej na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie, szlak Żórawina – Boreczek, co powodowało konieczność długotrwałego prowadzenia ruchu kolejowego na tzw. „sygnały zastępcze”, decyzją z dnia 18 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę do podjęcia działań zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszeń związanych z niespełnianiem przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. warunków technicznych i organizacyjnych zarządców infrastruktury.

Również w wyniku innych działań kontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących linii kolejowej nr 9 szlak Działdowo – Gralewo – Rybno Pomorskie, zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonał usunięcia trwającej ponad 5 miesięcy usterki samoczynnej blokady liniowej. Pomimo powstania już w maju bieżącego roku usterki, w wyniku wyładowań atmosferycznych, zarządca infrastruktury nie dokonał jej natychmiastowego usunięcia. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rozpoczął w ww. lokalizacji działania kontrolne, w wyniku których jeszcze przed ich zakończeniem, zarządca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w terminie dwóch dni usunął ww. nieprawidłowość, odwołując tym samym „telefoniczne zapowiadanie pociągów”.

Jest to kontynuacja działań nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wobec zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym w tym roku działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w ponad dwudziestu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 204 Malbork-Braniewo, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, stacji Poznań Starołęka, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii 101 – stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury, oraz przyczyniają się do ciągłego wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry