Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji

25.11.2013

W związku z wpływającymi do Prezesa UTK wnioskami o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych kilka dni przed upływem ważności świadectw wydanych na czas określony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, iż termin na rozpatrywanie spraw, w przypadku wniosków o wydanie decyzji w zakresie dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji, wynosi odpowiednio:

 • w przypadku wniosków o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu – 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentacją, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. z 2012 r., poz. 919);
 • w przypadku wniosków o wydanie zezwolenia dla pojazdu zgodnego lub niezgodnego z TSI – 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentacją przebiegu oceny zgodności, zgodnie z art. 23b ust. 10 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);
 • w przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego ze wszystkimi TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia, dopuszczonego do eksploatacji w którymkolwiek z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 23c ustawy o transporcie kolejowym:
  • 2 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji lub
  • 1 miesiąc od dnia przekazania dodatkowych informacji lub wyników analiz lub zagrożeń lub badań na sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 23b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym,

zgodnie z art. 23f ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym;

 • w przypadku wniosków o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego posiadającego zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, niezgodnego z którąkolwiek z TSI:
  • 4 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji,
  • 2 miesiące od dnia przekazania dodatkowych analiz zagrożeń lub wyników badań na sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 23b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym,

zgodnie z art. 23g ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Ponadto, zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niedostarczenia wymaganych dokumentów lub braków formalnych wniosków) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, iż ze względu na często występujące braki formalne i nieścisłości dokumentacji załączanej do wniosków o wydanie świadectwa/zezwolenia, termin rozpatrywania przedmiotowych spraw ulega znacznemu wydłużeniu. Powyższe należy mieć na względzie w szczególności, w przypadku wniosków o wydanie świadectwa bezterminowego lub świadectwa terminowego, z uwagi na zbliżający się termin ważności dotychczasowego świadectwa terminowego. Złożenie przez wnioskodawcę wniosku w pełni czyniącego zadość wymogom określonym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o transporcie kolejowym i aktach wykonawczych do ustawy oraz Kodeksie postępowania administracyjnego, umożliwia organowi rozpatrzenie sprawy z zachowaniem terminów określonych powyżej.

Mając na uwadze powyższe Prezes UTK informuje, że wnioski o przedłużenie terminu lub wydanie świadectwa na czas nieokreślony powinny być składane, co najmniej dwa miesiące przed upływem terminu obowiązywania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

Nieprzestrzeganie przedstawionych powyżej zasad może doprowadzić do znacznych zakłóceń, w tym np. konieczności wyłączenia z eksploatacji pojazdu objętego terminowym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji.

do góry