Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa na linii kolejowej nr 281.

06.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 10 § 2 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a w zw. z art. 17 ust. 7 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w nawiązaniu do ustaleń kontroli, w tym stwierdzenia złego stanu technicznego i niewłaściwego utrzymania eksploatowanej przez PKP PLK SA, linii kolejowej nr 281, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 25 października 2013 roku zobowiązał zarządcę do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, które zapewnią bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie naruszenia przez PKP PLK S.A. na linii 281, przepisów z zakresu kolejnictwa, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Nieprawidłowości polegały między innymi na eksploatowaniu przez zarządcę linii kolejowej przy: uszkodzonych podkładach żelbetowych z pęknięciami częściowymi lub całkowitymi (złamania) w strefie podszynowej, biologicznie zużytych podkładach drewnianych, uszkodzeniach powierzchni tocznej główek szyn (wybuksowaniach), uszkodzeniach na powierzchni tocznej krzyżownicy (wyszczerbieniach), nierównościach pionowych i poziomych, zanieczyszczonej podsypce (wychlapach), wrastających w skrajnię taboru koron drzew i krzewów oraz brakach wskaźników stałych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.

Konsekwentne działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie systemów utrzymania infrastruktury kolejowej, przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa kolei w Polsce.

do góry