Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia maszynistów o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy

30.10.2013

Urząd Transportu Kolejowego informuje o obowiązku składania przez maszynistów oświadczeń o świadczeniu lub braku świadczenia usług, na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy (przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej).

Oświadczenia należy składać przewoźnikowi kolejowemu lub zarządcy infrastruktury kolejowej, w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, a następnie w przypadku każdej zmiany, polegającej na podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania czynności maszynisty, na rzecz więcej niż jednego podmiotu.

W przypadku świadczenia usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy, w oświadczeniu należy zawrzeć informację, dotyczącą przeciętnej tygodniowej liczby godzin prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu na rzecz innego podmiotu.

Przedsiębiorca, który otrzymał od maszynisty oświadczenie potwierdzające świadczenie przez niego pracy lub usług na rzecz innego podmiotu, zobowiązany jest do przekazania takiego oświadczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego.

Wymóg dotyczący przekazywania oświadczeń Prezesowi UTK nie dotyczy oświadczeń o niewykonywaniu czynności maszynisty albo prowadzącego pojazdy kolejowe, na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy.

W celu ujednolicenia zakresu informacji ujmowanych w oświadczeniach, Prezes UTK rekomenduje stosowanie poniższych wzorów:

  1. Oświadczenie o świadczeniu przez maszynistę pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy (wzór nr 1: , ).
  2. Oświadczenie o niewykonywaniu czynności maszynisty lub prowadzącego pojazdy kolejowe na rzecz innego przedsiębiorcy(wzór nr 2: , ).

Szczegółowe uregulowania w ww. zakresie zawarte zostały w art. 22 ca ust.1 – 5 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1033).

do góry