Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK cofa w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnikowi kolejowemu S&K Train Transport Sp. z o.o.

08.10.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 1 i pkt 4, art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1, art. 17a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 18b ust. 1 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 9 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, w związku z nieprawidłowościami, stwierdzonymi w wyniku kontroli w zakresie implementacji i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem przez przewoźnika kolejowego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 3 października 2013 roku, cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa, wydany przedsiębiorcy  S & K Train Transport Sp. z o. o.

Decyzja nie jest prawomocna. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji UTK przysługuje stronie odwołanie, w administracyjnym toku instancji.

System zarządzenia bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego S & K Train Transport Sp. z o.o. nie spełnia wymagań określonych w art. 17a ustawy o transporcie kolejowym i przepisach wydanych na podstawie art. 18e ustawy, co obliguje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do wydania decyzji o cofnięciu certyfikatu bezpieczeństwa, w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem. Z uwagi na okoliczność, że niezbędnym prawnym warunkiem wydania sieciowej części certyfikatu - Część B, jest posiadanie certyfikatu w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem - Część A, co prowadzi do równoczesnej utraty przez przedsiębiorcę warunków wydania certyfikatu, w części B, a w konsekwencji, uzasadnia orzeczenie o cofnięciu Stronie certyfikatu bezpieczeństwa w całości.

do góry