Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie nieuzasadnionego nadużywania stosowania przez PKP PLK S.A. tzw. "sygnałów zastępczych"

27.09.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o kontynuacji działań kontrolnych, obejmujących zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania".

Między innymi w dniu 20 września 2013 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, polegającym na braku od 2007 roku obsady stanowiska nastawniczego na posterunkach technicznych "La-1" stacji Lasocice i od 2009 roku na "Sd-1" stacji Stare Drzewce, a co za tym idzie nieużywania blokady stacyjnej i liniowej, co skutkowało brakiem prowadzenia ruchu pociągów w oparciu o sygnały zezwalające przy wyjazdach na szlaki Leszno - Lasocice i Wschowa - Stare Drzewce linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych.

Jednocześnie w dniu 20 września 2013 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Dzięki podjętym w tym roku przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego działaniom kontrolnym i administracyjnym, w kilkunastu przypadkach zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunął lub podjął pilne działania zmierzające do usunięcia wskazanych podczas kontroli nieprawidłowości, a co za tym idzie wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego, długotrwałego stosowania tzw. "sygnałów zastępczych" do prowadzenia ruchu kolejowego.

W wyniku działań kontrolnych obejmujących zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych” Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz wydał decyzje administracyjne dotyczące między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno oraz linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów.

do góry