Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

23.09.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do ustaleń z kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, decyzjami z dnia 16 września 2013 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów i nałożył kary finansowe na przedsiębiorców: przewoźnika kolejowego ORLEN KolTrans Sp. z o.o. i użytkownika bocznicy Kronopol Sp. z o.o.

W toku postępowania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził nieprawidłowości, polegające na niezamieszczaniu przez podmioty w dokumentach przewozowych, informacji o przewozie towarów niebezpiecznych, co stanowi naruszenie przepisów Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID.

Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia, określa załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

do góry