Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK przypomina o trybie i obowiązkach organizatorów transportu kolejowego,dotyczących przekazywania do UTK kopii zawartych umów o świadczenie usług publicznych

19.09.2013

Zgodnie z art. 28pb ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.), zwanej dalej „u.t.k”, organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje Prezesowi UTK, potwierdzoną przez tego organizatora, za zgodność z oryginałem kopię umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Przekazywanie kopii umów o świadczenie usług publicznych do Prezesa UTK jest niezbędne, by Urząd Transportu Kolejowego wykonywał prawidłowo swe zadania ustawowe, m.in.:

1) wydawanie przez Prezesa UTK decyzji, w sprawie wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów, w ramach otwartego dostępu na danej trasie, na podstawie wniosku złożonego przez przewoźnika kolejowego; po przeprowadzeniu analizy wpływu działalności określonej we wniosku, na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. (art. 28r ust. 1 u.t.k.);

2) prowadzenia przez Prezesa UTK postępowań administracyjnych, które dotyczą międzynarodowych przewozów osobowych (kabotaż), których przedmiotem jest określenie, czy większość planowanych przez przewoźnika kolejowego (mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim EFTA — stronie umowy o EOG, uprawnionemu do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym znajduje się jego siedziba) przewozów, będzie wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 29a ust. 6 pkt 1 u.t.k.), lub czy planowane połączenie międzynarodowe naruszy równowagę ekonomiczną usług, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych (art. 29a ust. 6 pkt 2 u.t.k.).

3) koordynowanie funkcjonowania rynku transportu kolejowego w Polsce.

Informując o powyższym, przypomina się o terminowym przekazywaniu Prezesowi UTK potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii podpisanych umów o świadczenie usług publicznych. W przypadku, gdy umowa, załączniki oraz ewentualne aneksy do niej są obszerne, celem usprawnienia pracy sugerujemy przekazanie ww. dokumentów w wersji elektronicznej, na płycie CD, lub na e-poczte: utk@utk.gov.pl.

Prezes UTK zachęca ponadto, by działania zmierzające do jak najwcześniejszego podpisywania umów z przewoźnikami kolejowymi, były podejmowane jak najwcześniej, najlepiej przed terminami składania do zarządcy infrastruktury kolejowej wniosków o przydzielenie tras, tj. co najmniej na sześć miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów.

do góry