Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wszczął postępowania administracyjne, w zakresie cofnięcia certyfikatów bezpieczeństwa przewoźnikom kolejowym, którzy przestali spełniać warunki wydania dokumentów.

19.09.2013

W dniu 12 września 2013 roku, na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli przewoźników S&K Train Transport Sp. z o.o. oraz WAM Sp. z o.o. w zakresie wdrożenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia w całości certyfikatów bezpieczeństwa wymienionym przewoźnikom. Zgodnie z art. 18b ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofa certyfikat bezpieczeństwa w części lub w całości, w przypadku kiedy przewoźnik kolejowy przestał spełniać warunki wydania certyfikatu bezpieczeństwa lub nie podjął działalności w okresie 12 miesięcy od uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina jednocześnie, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, kluczowym warunkiem wydania przewoźnikom certyfikatu jest akceptacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Systemy te, zgodnie art. 17a ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym powinny być wdrożone, czyli stosowane w praktyce tj.: być dostosowane do charakteru, rozmiaru i innych warunków prowadzonej działalności, oraz powinny zapewniać nadzór nad ryzykiem związanym z wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, łącznie z ryzykiem podwykonawców, dostawców materiałów i usług związanych z utrzymaniem, oraz uwzględniać ryzyko społeczne oraz ryzyko działalności osób trzecich.

Zgodnie z preambułą Rozporządzenia KE 1158/2010 każdy krajowy organ bezpieczeństwa, w Polsce Prezes Urząd Transportu Kolejowego, powinien weryfikować czy wyniki wskazane we wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa są osiągane podczas eksploatacji po wydaniu certyfikatu, a także czy stale spełniane są wszystkie niezbędne wymogi. Jednocześnie, zgodnie z art. 4 Rozporządzenia po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa krajowe organy bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do części A, jak i części B certyfikatów bezpieczeństwa, nadzorują stałe stosowanie przez przedsiębiorstwa kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz stosują zasady nadzoru określone w załączniku IV Rozporządzenia. Załącznik ten w pkt 2, nakłada obowiązek sposobu podejmowania działań przez krajowy organ bezpieczeństwa, w celu zapewnienia zgodności lub pociągnięcia przedsiębiorstw kolejowych do odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków prawnych, w sposób proporcjonalny do ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, lub potencjalnej wagi niezgodności, w tym wszelkich faktycznych lub potencjalnych szkód.

W związku z powyższym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że certyfikowani przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do prowadzenia bieżącej działalności w oparciu o procedury przyjęte w systemach zarządzania bezpieczeństwem oraz stosowania rozwiązań przyjętych w ramach wspólnych metod bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (Rozporządzenie 352/2009) i monitorowania (Rozporządzenie 1078/2012) a także wykorzystywania wewnętrznie narzędzi określonych w punkcie S załącznika II do Rozporządzenia KE 1158/2010 celem nadzoru nad spełnianiem przez dany podmiot w sposób ciągły warunków wydania certyfikatu.

do góry