Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie nieprawidłowej konstrukcji rozkładów jazdy przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A.

05.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w zw.z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie nieprawidłowej konstrukcji rozkładów jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 2 września 2013 roku stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez zaplanowanie tras pociągów w rozkładzie jazdy, który zakładał prowadzenie ruchu dwóch pociągów przy zastosowaniu takich samych parametrów drogi i czasu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzić trwałe i systemowe zabezpieczenia w eksploatowanych systemach służących do konstrukcji rozkładów jazdy, które wykluczą w przyszłości zatwierdzanie i wdrażanie rozkładów jazdy mających takie same parametry drogi i czasu dla dwóch różnych tras pociągów. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyznaczył termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 20 października 2013 roku.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uznał, że niespójne założenia rozkładu jazdy mogły stać się przyczynkiem do popełnienia błędów przez pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i w konsekwencji doprowadzić do negatywnego zdarzenia kolejowego. Dodatkowo wykazał, że zarządca infrastruktury sprawuje niedostateczny nadzór nad planowaniem ruchu pociągów, co wskazuje na konieczność wprowadzenia kompleksowych uregulowań w eksploatowanych systemach informatycznych.

do góry