Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt współpracy bliźniaczej pomiędzy administracją Polski i Niemiec - Transition Facility

15.06.2007

Dnia 14 czerwca 2007 r., w Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się uroczyste seminarium kończące realizację projektu Współpracy Bliźniaczej PL2005/IB/TR/01 zatytułowanego Rozszerzenie kompetencji administracyjnych w celu wdrożenia unijnych regulacji rynku kolejowego.

Realizacja przedmiotowego projektu ukierunkowana była na zagadnienia o charakterze regulacyjnym. W trakcie ośmiu miesięcy działań merytorycznych, krajowi i zagraniczni eksperci, reprezentujący po stronie polskiej Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Ministerstwo Transportu (MT), a także krajowe podmioty funkcjonujące na rynku transportu kolejowego wraz z partnerami z Federalnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych (BMVBS), Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa (EBA) oraz Kolei Niemieckich (DB), dokonali szczegółowej analizy polskiego prawa z zakresu regulacji rynku kolejowego, pod względem jego zgodności z zasadami prawa wspólnotowego. Ponadto dokonany został przegląd stosowanego w Polsce systemu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz jego porównanie z aktualnym systemem funkcjonującym w warunkach niemieckich. Zagraniczni eksperci przedstawili również informacje dotyczące wykorzystania umów ramowych w stosunkach pomiędzy przewoźnikami kolejowymi oraz zarządcami infrastruktury kolejowej oraz szczegółowo zaprezentowali obowiązujące w prawie niemieckim wymagania w zakresie ubezpieczeń dla przewoźników kolejowych.

W trakcie realizacji projektu, podczas dwudniowych seminariów, zasygnalizowane zostały także kwestie z zakresu bezpieczeństwa i interoperacyjności transportu kolejowego. Przedmiotowe zagadnienia staną się przedmiotem szczegółowych analiz w trakcie realizacji kolejnego projektu opracowanego przez Urząd Transportu Kolejowego.

Seminarium zamykające projekt poprowadzili wspólnie Pan Mirosław Antonowicz – Kierownik Projektu ze strony Beneficjenta oraz Pan Ralf Schweinsberg – Kierownik projektu reprezentujący partnera współpracy bliźniaczej. Przemówienie przywitalne wygłosił Pan Prezes Wiesław Jarosiewicz.

Uczestnicy posiedzenia, mogli zapoznać się z szeregiem prezentacji dotyczących kluczowych zagadnień omawianych podczas realizacji projektu. Pan Mirosław Antonowicz, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił zarys strategii regulacyjnej dla rynku kolejowego w Polsce, prezentując m.in. regulację ekonomiczną, niezależną regulację sektorową, dobre praktyki odnośnie regulacji czyli cechy dobrego regulatora. Nakreślił także wizję, misję oraz cele Urzędu Transportu Kolejowego, jako regulatora rynku kolejowego.

Pan Ralf Schweinsberg, Wiceprezes Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa przedstawił podejście Unii Europejskiej do zagadnienia interoperacyjności oraz tematy związane z regulacją, liberalizacją i harmonizacją, w odniesieniu do rynku kolejowego. Z punktu widzenia Federalnego Urzędu ds. Kolejnictwa zaprezentowana została piramida interoperacyjności zawierająca: zestawy procedur, specyfikacji technicznych, standardy europejskie oraz krajowe przepisy bezpieczeństwa. Omówiona została dyrektywa interoperacyjności oraz wynikające z niej wymagania.

Pan Wiesław Jarosiewicz, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił tematykę nowych polskich regulacji odnośnie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w tym wymagania  oraz informacje na temat nowych certyfikatów bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa. Omówiony został także System Zarządzania Bezpieczeństwem.

Ostatnia prezentacja uzupełniona została o informację przedstawioną przez Pana Krzysztofa Banaszka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności w Urzędzie Transportu Kolejowego na temat kwestii bezpieczeństwa i interoperacyjności. Przedstawione zostały kluczowe zagadnienia, nowe wyzwania i potrzeby dalszych działań dostosowawczych oraz podstawy utworzenia i funkcjonowania Rynku Wewnętrznego zgodnie z prawem wspólnotowym.

W drugiej części seminarium, Pan Norbert Kuna, Doradca Długoterminowy, zaprezentował w szczegółach rezultaty wypracowane w ramach projektu przez ekspertów reprezentujących obydwa państwa członkowskie, natomiast Pan Ryszard Węcławik, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Regulacji Transportu Kolejowego dokonał oceny przedstawionych rezultatów.

Wyżej wymienione prezentacje, uzupełnione zostały informacjami przedstawionymi przez Pana Volkera Berresheim’a, przedstawiciela ambasady Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie konkurencji pomiędzy różnymi gałęziami transportu oraz Pana Petera Gullo, reprezentującego Federalne Ministerstwo Transportu Budownictwa i Spraw Miejskich, w zakresie dyrektyw europejskich oraz przetargów prowadzonych przez koleje niemieckie. 

Seminarium zakończono uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnikom działań projektowych reprezentującym poszczególne podmioty polskiego rynku transportu kolejowego.

 

do góry