Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za niewykonanie decyzji Prezesa UTK.

28.08.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2aa ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w dniu 27 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną w wysokości 177 264,36 złotych za niewykonanie decyzji z dnia 22 lutego 2013 roku w zakresie spełnienia przez zarządcę infrastruktury warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 96, Tarnów - Leluchów.

Wysokość kary za niewykonanie decyzji z dnia 22 lutego 2013 roku nie jest ostateczna. Zgodnie z art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakłada karę za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji tj. do dnia jej wykonania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

We wskazanym przypadku zarządca infrastruktury w dalszym ciągu nie wykonał nakazu ww. decyzji.

Wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji z dnia 22 lutego 2013 roku wynosi 1 406,86 złotych, co stanowi równowartość 350 euro.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ustalając wysokość kary uwzględnił zakres naruszenia przepisów przez zarządcę, jego dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe.

do góry