Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Prezesa UTK nakładającą na Przewozy Regionalne karę pieniężną za naruszenie praw pasażerów

21.08.2013

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał sprawę z odwołania spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. nr TRMP-052-12.27/JT/10 w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 453 691 zł, w związku z naruszeniem przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, polegających na nieudzielaniu na żądanie pasażerów informacji o rozkładzie jazdy przed rozpoczęciem podróży.

SOKiK oddalił odwołanie spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. uznając je za niezasadne.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia podzielił argumentację Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, i uznał, iż organ regulacyjny słusznie nałożył karę na spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Ponadto SOKiK uznał, iż odpowiedzialność za naruszenie art. 8 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007 ciąży na przewoźniku.

W świetle powyższego SOKiK oddalił w całości odwołanie spółki Przewozy Regionalne
sp. z o.o. oraz zasądził na rzecz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kwotę 360 zł zwrotu tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Stronom przysługuje apelacja.

do góry