Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa przez zarządcę PKP PLK S. A. na linii kolejowej 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec i 283 Jelenia Góra – Ławszowa

12.08.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 5, art. 10 ust.1 pkt 4, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 9 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez brak wyposażenia linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec od km 125,809 do km 199,500 oraz 283 Jelenia Góra – Ławszowa, od km 0,070 do km 32,636 w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały drogowe, informujące maszynistę o kilometrażu linii, a także brak dobrej widoczności sygnałów na semaforach, tarczach ostrzegawczych i sygnalizatorach powtarzających. Zarządca infrastruktury utrzymywał znaki drogowe na poziomie niegwarantującym ich czytelności oraz widoczność z kabiny maszynisty w każdych warunkach atmosferycznych, co wiązało się z brakiem możliwości określenia przez maszynistę dokładnego miejsca obowiązywania ograniczeń stałych i doraźnych podawanych przez dyżurnych ruchu w rozkazach. Znaki drogowe, semafory, tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory powtarzające, były zasłonięte przez roślinność.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jednocześnie nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez przywrócenie pełnej widoczności i czytelności znaków drogowych kilometrowych i hektometrowych, pochylenia podłużnego linii, a także wskaźników oraz sygnałów na semaforach tarczach ostrzegawczych i sygnalizatorach powtarzających rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowej, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, w dniu 1 sierpnia 2013 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na liniach 274 oraz 283, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Powyższe ograniczenia mają obowiązywać do czasu usunięcia przez zarządcę wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

do góry