Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości na bocznicy kolejowej w Bodaczowie

09.08.2013

W uzupełnieniu „Aktualności” z dnia 26 lipca 2013 roku informujemy, że w dniu 05 sierpnia 2013 roku, działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 6 i art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej na bocznicy kolejowej Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o. (Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn), stwierdzając naruszenie przepisów dotyczących obowiązków użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, zarówno w odniesieniu do posiadania wymaganych w tym zakresie dokumentów, jak i do właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej i eksploatacji pojazdów kolejowych, tj. spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie na bocznicy ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 października 2013 r.

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry