Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KARY PIENIĘŻNE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZA ZWŁOKĘ W WYKONANIU DECYZJI PREZESA UTK

29.07.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzjami z dnia 26 lipca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźników kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kary pieniężne za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji wagonów pasażerskich, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie ich stanu technicznego.

Wysokość nałożonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kar wyniosła 2411,76 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Ustalając wysokość kar Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wziął pod uwagę zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotów oraz ich możliwości finansowe. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uznał, że zasadnym jest nałożenie na przewoźników kolejowych kar we wskazanej wysokości, stwierdzając tym samym, że umożliwią one osiągnięcie zamierzonych skutków represyjnych i prewencyjnych. 

do góry