Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OGRANICZENIA EKSPLOATACYJNE NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W BODACZOWIE

26.07.2013

W dniu 23 lipca 2013 roku, działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. w zakresie nieprzestrzegania przez użytkownika bocznicy obowiązujących przepisów i regulacji zarówno w odniesieniu do posiadania wymaganych dokumentów, jak i w odniesieniu do właściwego utrzymania infrastruktury kolejowej i eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję nakazującą wprowadzenie przez bocznicę kolejową ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Ograniczenia te mają obowiązywać do czasu usunięcia przez użytkownika bocznicy wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

W oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, w dniu 24 lipca 2013 roku, na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej na bocznicy kolejowej – Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie 

do góry