Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KARA FINANSOWA DLA UŻYTKOWNIKA BOCZNICY KOLEJOWEJ MAR-ROM

05.07.2013

Na podstawie art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy kolejowej spółkę MAR-ROM, karę finansową. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie polegające na niezamieszczeniu w liście przewozowym, w sporządzonym dla nadania do przewozu nieczyszczonych próżnych wagonów-cystern, wymaganych informacji, co stanowi naruszenie Przepisów dla międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych RID 2013, w związku z art. 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, co wyczerpuje znamiona naruszenia określonego w Załączniku do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. 

do góry