Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NARUSZENIE PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ ZARZĄDCĘ PKP PLK S.A. NA LINII KOLEJOWEJ 203 TCZEW-KOSTRZYN

03.07.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 28 czerwca 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez brak wyposażenia części linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn, w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały drogowe, informujące maszynistę o kilometrażu linii. Zarządca infrastruktury utrzymywał znaki drogowe na poziomie niegwarantującym ich czytelności oraz widoczności z kabiny maszynisty w każdych warunkach atmosferycznych, co wiązało się z brakiem możliwości określenia przez maszynistę dokładnego miejsca obowiązywania ograniczeń stałych i doraźnych podawanych przez dyżurnych ruchu w rozkazach.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jednocześnie nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez przywrócenie pełnej widoczności na znakach drogowych kilometrowych i hektometrowych, rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowej, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 15 lipca 2013 roku.

Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie, w dniu 18 czerwca 2013 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii 203, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Powyższe ograniczenia mają obowiązywać do czasu usunięcia przez zarządcę wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Czytaj więcej (link). 

do góry