Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PREZES UTK ZOBOWIĄZAŁ PKP PLK S.A. DO WPROWADZENIA OGRANICZEŃ EKSPLOATACYJNYCH NA LINII KOLEJOWEJ 203 TCZEW-KOSTRZYN

19.06.2013

W dniu 18 czerwca 2013 roku, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego polegającego na braku wyposażenia linii kolejowej nr 203, odcinek od km 185,300 do km 237,900, w widoczne w każdych warunkach atmosferycznych znaki i sygnały drogowe informujące maszynistę o kilometrażu dla danej linii, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie wydanej decyzji zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Powyższe ograniczenia mają obowiązywać do czasu usunięcia przez zarządcę wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie w nawiązaniu do ww. decyzji, w dniu 18 czerwca 2013 roku, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 13 ust. 6 oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze. 

do góry