Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DECYZJA PREZESA UTK W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ „KOPALNI PIASKU KOTLARNIA – LINIE KOLEJOWE” Sp. z o.o. na rjp 2013/2014

28.05.2013

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek „Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni, w związku ze złożonym przez Stronę projektem stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 obowiązujący od dnia 15 grudnia 2013 r., Prezes UTK wydał w dniu 27 maja 2013 r. decyzję odmawiającą zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz zatwierdzającą przedłożone stawki za usługi podstawowe związane z dostępem do urządzeń obsługi pociągów oraz stawki jednostkowe opłat dodatkowych.

Odmowa zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury wynika z niezasadnego zaliczenia przez „Kopalnię Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. w koszty przyjmowane do kalkulacji stawek podatku od zarządzanej infrastruktury kolejowej, w tym linii kolejowych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o transporcie kolejowym linia kolejowa jest to droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami, – która podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

Od wydanej decyzji służy Zarządcy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

do góry