Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DECYZJA PREZESA UTK STWIERDZAJĄCA NARUSZENIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

13.05.2013

W dniu 9 maja 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 274, Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, w tym na stacjach Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 274. Ze względu na znaczny zakres prac modernizacyjnych, wyznaczył termin realizacji działań naprawczych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do dnia 31 lipca 2013 roku.

Jednocześnie do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wprowadził ograniczenia eksploatacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii.

Decyzji w całości nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania. Podczas kontroli stwierdzono naruszenie przepisów polegające między innymi na niepodejmowaniu działań naprawczych przez zarządcę, których celem powinna być odbudowa i odpowiedni poziom utrzymania elementów infrastruktury kolejowej, zapewniający bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii nr 274.Kontrola potwierdziła również, że prowadzone przez zarządcę infrastruktury działania w tym zakresie, były niedostateczne i niedostosowane do rzeczywistych potrzeb, co w sposób bezpośredni wpływało na spadek poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na wskazanej linii kolejowej. Na podstawie analizy protokołów przeglądów diagnostycznych, stwierdzono, że od kilkunastu lat stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym ulega systematycznemu pogorszeniu. W przypadkach kradzieży lub dewastacji elementów infrastruktury, zarządca nie podejmował właściwych działań naprawczych, w celu doprowadzenia infrastruktury kolejowej do stanu zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. 

do góry