Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

23.04.2008

KOMUNIKAT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W związku z naciskami firmy Freightliner PL sp. z o.o. na UTK  zmierzającymi do wymuszenia uzyskania zgody na eksploatowanie lokomotyw z lewostronnym układem sterowania w jednoosobowej obsłudze trakcyjnej

STANOWCZE NIE DLA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO W POLSCE

Do najważniejszych zadań Urzędu Transportu Kolejowego należy nadzorowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i regulacja transportu kolejowego w Polsce.
Głównym zadaniem Prezesa UTK jest prowadzenie działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Zadanie to, realizowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i polega m.in. na działaniach zapobiegawczych zmierzających do eliminowania potencjalnych zagrożeń.
W związku z (niespotykanym w żadnym kraju) wywieranym na Prezesa UTK naciskiem przewoźnika kolejowego – firmy Freightliner PL sp. z o.o. – dążącego za wszelką cenę do eksploatacji nieprzystosowanych do polskiego systemu kolejowego lokomotyw, wyjaśniamy:
 1. Firma Freightliner PL sp. z o.o. chce wymusić na UTK eksploatowanie nietypowych dla polskiego systemu kolejowego lokomotyw, tj. ze stanowiskiem sterowania (a więc i z siedziskiem maszynisty) usytuowanym po lewej stronie kabiny, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
  Podkreślenia wymaga fakt, że wyniki badań przepływu strumienia świetlnego stosowanego w sygnalizacji sterowania ruchem na polskiej infrastrukturze wykonane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej wyraźnie wskazują na znaczne ograniczenie pola widoczności maszynisty siedzącego po lewej stronie kabiny lokomotywy.
 2. Aby zaoszczędzić Firmie Freightliner PL sp. z o.o. kłopotów (związanych z wyłączeniem lokomotyw z ruchu lub przebudową ich systemu sterowania), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał kompromisową decyzję, tj. nakaz stosowania dwuosobowej obsługi w czasie eksploatacji tych lokomotyw.
 3. Prezes firmy Freightliner PL sp. z o.o. nie chce przyjąć do wiadomości w/w decyzji i publicznie szkaluje Urząd Transportu Kolejowego.
 4. Prezes firmy Freightliner PL sp. z o.o. powtarzając jak mantrę argument, że w/w lokomotywy są eksploatowane za granicą, nie chce zrozumieć, że:
  1. jest tam inna infrastruktura kolejowa i istnieją odmienne systemy sterowania ruchem kolejowym, niż istniejący w Polsce,
  2. nie można na życzenie dowolnego przewoźnika przebudowywać polskiej infrastruktury kolejowej tak, aby była ona dopasowana do dysponowanych przez niego lokomotyw, bo wtedy pozostałe lokomotywy jeżdżące po sieci kolejowej przestaną być dostosowane do przebudowanej infrastruktury.
 5. Przedstawiciele Firmy Freightliner PL sp. z o.o. nie rozumieją zasad dopuszczania lokomotyw do eksploatacji, czego przykładem może być, że występując do Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskami o dopuszczenie do eksploatacji taboru kolejowego, wielokrotnie zmieniali zakres składanych wniosków, popełniając przy tym szereg „szkolnych” błędów, zaniedbań i przeoczeń, co może świadczyć o braku wiedzy merytorycznej i technicznej z zakresu techniki i bezpieczeństwa ruchu w transporcie kolejowym.
 6. Firma Freightliner PL sp. z o.o. próbuje za wszelką cenę, wywalczyć dla siebie lepsze warunki funkcjonowania niż mają je inni uczestnicy rynku kolejowego,
  m.in. poprzez:
  1. podejmowanie prób wymuszenia zgody UTK na obniżenie standardów bezpieczeństwa do własnych potrzeb, tj. tak by mogła obniżyć koszty pracy
   i zwiększyć swoją konkurencyjność w stosunku do innych firm funkcjonujących na rynku. Własne, partykularne interesy stawia więc ponad życie i zdrowie kolejarzy, osób korzystających z usług kolei i użytkowników dróg przejeżdżających przez przejazdy kolejowe,
  2. wystąpienie z wnioskiem do UTK o wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogów bezpieczeństwa przez pojazdy eksploatowane przez innych przewoźników z nietypowym usytuowaniem stanowiska sterowania lokomotywą, zapominając przy tym, że sama eksploatuje takie lokomotywy.
 7. Urząd Transportu Kolejowego, będący centralnym organem administracji rządowej, nie ugnie się pod naciskiem przewoźnika kolejowego i nie dopuści lokomotyw z lewostronnym układem sterowania do eksploatacji z jednoosobową obsługą trakcyjną, gdyż wprowadza to poważne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu kolejowego.
  W związku z tym, niezależnie od wniosku Firmy Freightliner PL sp. z o.o., Prezes UTK wcześniej wdrożył postępowanie w celu wyjaśnienia czy nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego ze strony innych lokomotyw eksploatowanych z jednoosobową obsługą trakcyjną.
  Podkreślenia wymaga fakt, że konsekwentna realizacja polityki bezpieczeństwa na kolei zaczęła wreszcie przynosić pozytywne rezultaty, co zaprezentowano na poniższym wykresie


 8. W przypadku dalszego publicznego szkalowania kierownictwa i pracowników Urzędu Transportu Kolejowego podjęte zostaną stosowne działania prawne, mające na celu ochronę dobrego imienia instytucji i pracującej w niej osób.
do góry