Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NOWA DYREKTYWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ - ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU KOLEJOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15.03.2013

prowadnice dla osób niewidomych

Komisja Europejska przyjęła w dniu 11 marca 2013 r. nową Dyrektywę 2013/9/UE, zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolejowego we Wspólnocie.

Celem wymienionej dyrektywy jest dostosowanie prawa europejskiego do postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie zobowiązania państw członkowskich do podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększanie dostępności systemu kolejowego dla osób niepełnosprawnych i osób z ograniczoną sprawność ruchową.

Zgodnie z Konwencją, osoby niepełnosprawne powinny mieć zapewniony dostęp do środków transportu, w tym infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych, na zasadach równych z innymi osobami. Dla osiągnięcia tego celu państwa zobowiązane są do podejmowania działań, ukierunkowanych na identyfikację i eliminację barier i przeszkód w zakresie dostępności, na etapie projektowania, budowy, odnawiania i modernizacji a także utrzymania i eksploatacji pojazdów i infrastruktury kolejowej

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów wdrążających nową dyrektywę, do dnia 1 stycznia 2014 r.

Treść nowej Dyrektywy jest dostępna w witrynie Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Wymagania Wspólnotowe / Prawo Wspólnotowe (link).

do góry