Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYROK SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE PRAW PASAŻERA

25.02.2013

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UTK z dnia 21 czerwca 2012 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 30 września 2011 r. stwierdzającą naruszenie przez PKP Intercity S.A. art. 17 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007 r.) poprzez odmowę uznania reklamacji pasażera – wniosku o rekompensatę z tytułu opóźnienia pociągu międzynarodowego i niewypłacenie należnego odszkodowania.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła opóźnienia międzynarodowego pociągu EuroCity, którym pasażer podróżował w dniu 30 grudnia 2010 r. na odcinku krajowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Prezesa UTK, wedle którego do przejazdu pociągiem międzynarodowym na odcinku krajowym należy stosować uregulowania dotyczące przejazdów międzynarodowych.

Wyrok dotyczy nieobowiązującego już stanu prawnego. Do dnia 30 czerwca 2011 r. stosowanie przepisu art. 17 Rozporządzenia 1371 ograniczone było do międzynarodowych połączeń pasażerskich. Od dnia 1 lipca 2011 r. rekompensata za opóźnienie przysługuje również w stosunku do połączeń realizowanych pociągami rodzaju Ekspres, InterCity, Express InterCity, EuroCity oraz EuroNight. W związku z tym wyrok nie wpłynie na prawa pasażerów do rekompensaty.

Wyłączenie stosowania niektórych przepisów Rozporządzenia 1371, m.in. art. 17, obowiązuje do dnia 3 grudnia 2014 r.

Wyrok nie jest prawomocny. Prezes UTK rozważy wniesienie skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu Administracyjnego.

do góry