Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NARUSZENIE PRZEPISÓW Z ZAKRESU KOLEJNICTWA PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

31.01.2013

W dniu 28 stycznia 2013 r. Prezes UTK zakończył prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie czy zawarty przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „PKP PLK S.A.”) w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych na rozkład jazdy 2012/13 (zwanym dalej „Regulaminem 2012/13”) sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej jest kompletny i przejrzysty.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prezes UTK wydał decyzję nr DRRK-WR-912/45/2012, w której stwierdził, że PKP PLK S.A. nie opracowała Regulaminu 2012/13 w sposób zapewniający przewoźnikom kolejowym uzyskanie informacji o sposobie ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Zdaniem Prezesa UTK brak jest bowiem w Regulaminie informacji dotyczących metody kalkulacji stawek oraz wszelkich parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, jak również rekompensat przyznawanych przewoźnikom kolejowym, które wpływają na wysokość naliczanych im opłat, w tym rekompensat przyznawanych w przypadku występowania utrudnień na sieci PKP PLK S.A. wynikających z prowadzonych przez nią prac remontowo-modernizacyjnych.Tym samym Prezes UTK uznał, ze PKP PLK S.A. dopuściła się naruszenia art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274).

Prezes UTK stwierdził w niniejszej decyzji, że skoro przewoźnicy kolejowi za udostępnianie infrastruktury kolejowej ponoszą na rzecz PKP PLK S.A. opłaty, to sposób ich obliczania powinien być dla nich w pełni jasny i przejrzysty. Konieczne jest bowiem, aby przewoźnicy kolejowi mieli świadomość, co do zasad, na podstawie których opłata ta jest obliczana i czynników, które wpływają na jej wysokość lub mogących skutkować obniżeniem tej opłaty. Tymczasem, na podstawie danych zawartych w Regulaminie 2012/13 przewoźnik kolejowy nie jest w stanie ustalić metodologii, z jakiej korzysta PKP PLK S.A. w procesie naliczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ponadto, z zapisów Regulaminu nie wynika, w jakich okolicznościach przyznana może być przewoźnikowi rekompensata od Zarządcy skutkująca obniżeniem opłaty za dostęp i w jaki sposób będzie ona ustalana. Zdaniem Prezesa UTK, na PKP PLK S.A, która jest naturalnym monopolistą na rynku udostępniania infrastruktury kolejowej, ciąży obowiązek uzasadnienia przewoźnikom, korzystającym z będącej w jej zarządzie infrastruktury, zasadności przyjętej przez niej metodologii kalkulacji stawek. PKP PLK S.A. posiada wszelką niezbędną wiedzę na temat parametrów, które mają istotny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez przewoźników i które w związku z tym powinny zostać upublicznione w Regulaminie 2012/13.

Prezes UTK w decyzji wskazał ponadto, że zmiana polegająca na wprowadzeniu do Regulaminu 2012/13 informacji o metodzie kalkulacji stawek oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników opłat, a także przyznawanych rekompensatach nie wymaga przeprowadzenia w tym przypadku konsultacji z przewoźnikami. Inaczej będzie, jeśli opracowane będą przez Zarządcę nowe, nieznane przewoźnikom rekompensaty. Podobnie obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przewoźnikami będzie istniał w przypadku projektów regulaminów wydawanych na kolejne rozkłady jazdy, które zgodnie ze wskazaniami Prezes UTK zawierać powinny informacje o sposobie ustalania przez Zarządcę opłat za korzystnie z infrastruktury kolejowej. Zamieszczenie w regulaminie danych pozwalających na określenie wysokości naliczanej przewoźnikom opłaty umożliwi im tym samym zgłaszanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń w tym zakresie w ramach prowadzonych konsultacji.

Prezes UTK wyznaczył PKP PLK S.A. termin 14 dni od dnia otrzymania decyzji na usunięcie nieprawidłowości wskazanych w sentencji decyzji. Ponadto, decyzji nadano w całości rygor natychmiastowej wykonalności, mając na względzie interes społeczny.

Od wydanej decyzji PKP PLK S.A. przysługuje prawo złożenia do Prezesa UTK wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

do góry