Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NOWE WSPÓLNE METODY BEZPIECZEŃSTWA DLA MONITOROWANIA I NADZORU

20.12.2012

Komisja Europejska wydała dwa rozporządzenia wprowadzające nowe, wspólne metody bezpieczeństwa w zakresie monitorowania oraz w zakresie nadzoru. Wymienione akty prawne zamykają pakiet wspólnych metod bezpieczeństwa przewidzianych w Dyrektywie 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

Metody adresowane są do krajowych władz bezpieczeństwa (w warunkach polskich UTK) oraz przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej, funkcjonujących w oparciu o systemy zarządzania bezpieczeństwem i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, funkcjonujących w oparciu o systemy zarządzania utrzymaniem.

 

Rozporządzenie 1077/2012 w zakresie nadzoru:

Nadzór oznacza wszelkie rozwiązania, które powinny być stosowane przez krajową władzę bezpieczeństwa, w celu weryfikacji poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury, po przyznaniu im certyfikatów lub autoryzacji bezpieczeństwa.

Wymieniona metoda umożliwić ma ujednolicenie działań państw członkowskich w obszarze nadzoru nad właściwym i efektywnym stosowaniem w praktyce systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym w szczególności nad zapewnieniem przez każdy z podmiotów kontroli wszystkich ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Nadzór obejmuje weryfikację skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem jako całości, skuteczności jego części składowych, a także zgodności prowadzonych działań eksploatacyjnych z wymaganiami systemu zarządzania.

 

Rozporządzenie 1078/2012 w zakresie monitorowania:

Monitorowanie oznacza ogół rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, umożliwiających weryfikację czy ich systemy zarządzania są właściwie stosowane w praktyce oraz czy są efektywne.

Proces monitorowania obejmuje pięć grup działań:

  • Określenie strategii, priorytetów i planów działań monitorujących;
  • Gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby monitorowania;
  • Opracowywanie planów działania w przypadku stwierdzenia niezgodności;
  • Wdrażanie planów działania w celu usunięcia niezgodności;
  • Ocenę skuteczności planów działania.

Przedmiotowa metoda ukierunkowana jest na ujednolicenie w skali europejskiej działań poszczególnych podmiotów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemu kolejowego w odniesieniu do jego eksploatacji i utrzymania.

Praktyczne stosowanie wymienionej metody bezpieczeństwa podlega obowiązkowi raportowania. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej zobowiązani są do przedkładania informacji o efektach zastosowania wymienionej metody w rocznych raportach bezpieczeństwa, natomiast podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, w rocznych raportach dotyczących utrzymania.

Podmioty i instytucje, których wymienione metody dotyczą, mają obowiązek ich praktycznego stosowania od dnia 7 czerwca 2013 r.  

Treść obu wspólnych metod bezpieczeństwa jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Wymagania wspólnotowe / Dyrektywy, rozporządzenia i decyzje.

do góry