Nawigacja

Aktualności

Zmiana przepisów przejściowych w ramach rewizji TSI „Energia”

25.05.2023

Uznanie za modernizację prac modyfikacyjnych, których skutkiem jest podniesienie prędkości na linii kolejowej o więcej niż 30 km/h to jedna z najistotniejszych aktualizacji przepisów przejściowych dotyczących stosowania TSI „Energia” do nowych, odnowionych lub zmodernizowanych linii kolejowych. Jest to wynik rewizji załącznika do rozporządzenia 1301/2014.

Jeszcze obowiązująca wersja TSI „Energia” (TSI ENE) wskazuje, że parametry eksploatacyjne, jakie musi osiągnąć podsystem „Energia”, są określne w odniesieniu do maksymalnej prędkości na danej linii, typów pociągów, wymogów dotyczących połączenia kolejowego oraz zapotrzebowania mocy przez pociąg na pantograf. Ze względu jednak na nieprecyzyjne określenie tych parametrów eksploatacyjnych, nowa wersja TSI ENE już się do nich nie odnosi. Uznano, że w przypadku podsystemu „Energia” jedynym właściwym parametrem eksploatacyjnym jest tylko prędkość na linii.

W przepisach przejściowych wprowadzono nowy sposób definiowania modernizacji. W toku rewizji dodano nowe kryterium modernizacji (pkt 7.3.1) - modernizacja stanowi większe prace modyfikacyjne w istniejącym podsystemie skutkujące podniesieniem prędkości na linii o więcej niż 30 km/h. Zmiana ma związek z definicją modernizacji w art. 2 pkt 14 dyrektywy 2016/797, która stwierdza, że modernizacja powoduje poprawę całkowitych osiągów podsystemu. Oznacza to w praktyce poprawę parametrów eksploatacyjnych podsystemu.

Różnica powyżej 30 km/h w prędkości na linii została uzgodniona po szeroko zakrojonych konsultacjach z sektorem kolejowym, w tym z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. Taka zmianę uznano za reprezentatywną dla istniejących, rzeczywistych przypadków prac w podsystemie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., s. 179, z późn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., s. 44, z późn. zm.)

Projekt nowej TSI dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

do góry