Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA STAŻU W UTK - W ŚLAD ZA RATYFIKACJĄ KONWENCJI ONZ PRZEZ PREZYDENTA RP

11.09.2012

Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował 6 września 2012 r. Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Realizując zapisy tej Konwencji Urząd Transportu Kolejowego przystąpił do współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projektu „4 kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”, którego celem jest przygotowanie i nabywanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności praktycznych dla wykonywania pracy zawodowej. W dniu 10 września br. w Urzędzie Transportu Kolejowego rozpoczęło staż 9 niepełnosprawnych osób. Staż jest pierwszym etapem projektu, którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych w UTK.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nakłada obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego dokumentu są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych.

Konwencja w art. 27 zwraca szczególną uwagę na prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na równych zasadach z innymi obywatelami, w tym prawo do utrzymywania się z pracy wybranej przez siebie i akceptowanej na rynku pracy i w środowisku pracy, o charakterze otwartym, niewykluczającym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. W dalszej części Konwencja podkreśla konieczność promowania szans zatrudnienia oraz awansu zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy, promocję programów, których celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym rehabilitację zawodową, powrotu do pracy oraz utrzymania zatrudnienia. Konwencja zobowiązuje również do zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym.

do góry