Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roczne sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

23.01.2023

Do 28 lutego 2023 r. przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane mają obowiązek złożyć sprawozdanie z tej działalności za rok 2022. Złożenie sprawozdania ułatwi formularz interaktywny opublikowany przez UTK.

Formularz rocznego sprawozdania jest załącznikiem do rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 24 Część B formularza dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych koleją. Pod częścią ogólną oraz częścią B formularza znajdują się objaśnienia pomocne w jego wypełnianiu.

W części B formularza znajduje się nowa rubryka „nadawanie”. Nie ma obowiązku jej wypełniania1 w sprawozdaniu za 2022 rok. Dane te będą jednak musiały zostać podane w sprawozdaniu za 2023 rok.

Składając sprawozdanie za 2022 rok można także skorzystać z interaktywnego formularza rocznego sprawozdania przygotowanego przez UTK. Zamieszczono w nim objaśnienia niezbędne do jego prawidłowego wypełnienia. Instrukcja wypełniania została zamieszczona poniżej.

Dodatkowo wypełniając formularz, pamiętaj o kilku poniższych zasadach:

 • na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu – najlepiej podać numer do osoby, która będzie mogła wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące złożonego sprawozdania;
 • zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
 • pamiętaj o wpisaniu klasy towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
 • ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
 • zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
 • sprawdź podawane w sprawozdaniu dane o wielkości przewozów z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej (druk PTN). Wielkości w obu sprawozdaniach powinny być takie same;
 • jeżeli składasz korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
 • sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);
 • jeżeli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem. Jeśli będziesz przesyłać elektronicznie podpisane sprawozdanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP, wystarczy, że załączysz do sprawozdania elektroniczną kopię pełnomocnictwa;
 • do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Interaktywny formularz rocznego sprawozdania – instrukcja

W formularzu należy wypełniać tylko białe pola.

 1. Otwórz plik Excel „Interaktywny formularz - roczne sprawozdanie TN”.

Jeśli po otwarciu pliku wyświetli Ci się polecenie „Włącz zawartość” – naciśnij to polecenie.

 1. Wybierz zakładkę „Sprawozdanie TN – część ogólna”.
 2. Rok oraz rodzaj przewozu został już wskazany w formularzu.
 3. Wypełnij pozostałe pola.
 4. Jeśli chcesz dodać kolejne zdarzenie w pkt 3 – naciśnij przycisk „Dodaj zdarzenie”.
 5. Po wypełnieniu części ogólnej – wybierz zakładkę Sprawozdanie TN – część B.
 6. Zaznacz rodzaj/rodzaje uczestnika przewozu.
 7. Wybierz klasę towaru niebezpiecznego z rozwijanej listy.
 8. Wypełnij dane dla wybranej klasy. Dane sumują się automatycznie.
 9. Aby dodać kolejną klasę naciśnij przycisk „Dodaj klasę”.
 10. Po wypełnieniu formularza w części ogólnej i w części B zapisz plik u siebie lokalnie (jako skoroszyt Excel), aby w razie potrzeby po jego sprawdzeniu móc dokonać ewentualnych poprawek.

Jeśli chcesz złożyć sprawozdanie w wersji papierowej:

 1. wydrukuj zapisany plik z rocznym sprawozdaniem (w ustawieniach drukowania wybierz opcję „drukuj cały skoroszyt”).
 2. po podpisaniu sprawozdania przez doradcę oraz reprezentację (lub pełnomocnika) uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (części ogólnej oraz części B) wyślij pocztą na adres:

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Jeśli chcesz złożyć sprawozdanie w wersji elektronicznej:

 1. wydrukuj zapisany plik do PDF (w ustawieniach drukowania wybierz opcję „drukuj cały skoroszyt”).
 2. po podpisaniu sprawozdania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez doradcę oraz reprezentację (lub pełnomocnika) uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, prześlij roczne sprawozdanie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP.

Ostateczną wersję sprawozdania w formacie xls (arkusz Excel) prześlij proszę także na adres utk@utk.gov.pl w temacie wiadomości wpisując „Roczne sprawozdanie TN”. Nie musisz tego robić, ale ułatwisz w ten sposób przetwarzanie danych z rocznych sprawozdań.

W przypadku przesłania sprawozdania pocztą o terminie złożenia decyduje data nadania w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. W przypadku nadania sprawozdania u innego operatora o terminie złożenia decyduje data wpływu do urzędu.

Nieterminowe złożenie sprawozdania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze.

W razie problemów z obsługą interaktywnego formularza uprzejmie proszę o przesłanie uwag na adres utk@utk.gov.pl, wpisując w treści wiadomości e-mail  „Interaktywny formularz TN” lub kontakt telefoniczny na numer 22 749 14 49.

Odwołania do aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. z 2023 r. poz. 24).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. z 2022 r. poz. 2147).


1 Wynika to z brzmienia przepisów 1.8.3.1 w zw. z 1.6.1.44 RID, które wymagają wyznaczenia doradcy przez nadawcę towarów niebezpiecznych do 31 grudnia 2022 r.

do góry