Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PUBLIKACJA DRUGIEGO PAKIETU WSPÓLNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA

28.08.2012

Komisja Europejska opublikowała decyzję 2012/226/UE, ustanawiającą drugi pakiet tzw. wspólnych wymagań bezpieczeństwa dotyczących systemu kolejowego.

Wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST), zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE o bezpieczeństwie kolei, określają minimalne poziomy bezpieczeństwa, które musza być osiągnięte przez różne części systemu kolejowego oraz przez system jako całość, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka. CST są wyznaczane przez Europejską Agencję Kolejową na podstawie tzw. krajowych wartości referencyjnych (NRV) dla poszczególnych państw, zgodnie z procedurą określoną w decyzji 2009/460/WE, ustanawiającej wspólną metodę bezpieczeństwa służącą stwierdzeniu, czy osiągnięto wymagania bezpieczeństwa. Decyzja ta określa również metodykę oceny, mającą na celu określenie czy ustanowione wspólne wymagania bezpieczeństwa zostały osiągnięte.

W przypadku stwierdzenia, iż dany kraj nie osiągnął wymaganego poziomu bezpieczeństwa, zależnie od rezultatów analizy, dane państwo członkowskie może zostać poproszone o przedstawienie sprawozdania wyjaśniającego prawdopodobne przyczyny otrzymanych wyników oraz, w razie konieczności, przygotowanie planu poprawy bezpieczeństwa. Dokumenty te podlegają następnie ocenie Komisji Europejskiej. Niezależnie jednak od powyższego, w następstwie publikacji nowych wspólnych wymagań bezpieczeństwa, w celu zapewnienia przynajmniej ich osiągnięcia, państwa członkowskie są każdorazowo zobowiązane do dokonania wszelkich niezbędnych zmian w swoich krajowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

Pierwszy pakiet wspólnych wymagań bezpieczeństwa, przyjęty decyzją 2010/409/UE, miał na celu zapewnienie, że w żadnym państwie członkowskim nie nastąpi obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Opublikowany decyzją 2012/226/UE drugi pakiet CST wprowadza jedynie niewielkie korekty, odzwierciedlające zmiany wynikające z dłuższej serii dostępnych danych statystycznych oraz ich lepszej jakości. Ze względu na fakt, iż od publikacji pierwszego pakietu CST do rozpoczęcia prac nad drugim pakietem, upłynął jedynie rok, nie była możliwa analiza doświadczeń uzyskanych w efekcie funkcjonowania pierwszego pakietu oraz identyfikacja obszarów priorytetowych, w ramach których niezbędne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Treść decyzji 2012/226/UE oraz innych wymienionych dokumentów dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Wymagania wspólnotowe / Dyrektywy, rozporządzenia i decyzje.

do góry