Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NARUSZENIE PRZEPISÓW Z ZAKRESU KOLEJNICTWA PRZEZ ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

20.08.2012

W dniu 17 sierpnia 2012 r. Prezes UTK zakończył prowadzone z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie niezapewnienia przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie (zwanego dalej PKP PLK S.A.) dostępu przewoźnikom kolejowym do infrastruktury kolejowej.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prezes UTK wydał decyzję nr DRRK-WR-915/21/11 stwierdzającą naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów z zakresu kolejnictwa tj. art. 29 ust.2 ustawy z dnia 28 marca 20003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 pkt 3Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274). Naruszenie to przejawiało się w następujących działaniach PKP PLK S.A.:

1) wprowadzeniu do Regulaminów 2011/12 i 2012/13 niezasadnych i niespójnych ze sobą przepisów dotyczących terminów składania wniosków o przydział tras pociągów w ramach indywidualnego rozkładu jazdy, ograniczających przewoźnikom kolejowym dostęp do infrastruktury kolejowej.

PKP PLK S.A. zmianą do Regulaminu 2011/12, dokonaną bez zachowania okresu przejściowego, wprowadziła termin składania przez przewoźników kolejowych wniosków o przydział tras pociągów pasażerskich w indywidualnym rozkładzie jazdy na 40 dni (zamiast dotychczasowych 3 dni) przed dniem uruchomienia pociągów. Prezes UTK uznał, że termin 40 dni nie jest niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, natomiast jest niezasadny i w praktyce ograniczający przewoźnikom kolejowym dostęp do infrastruktury kolejowej. Ustanowienie tego terminu spowodowało bowiem, że przewoźnicy pasażerscy nie mieli możliwości dokonywania przez okres 40 dni zmian w rocznym rozkładzie jazdy, niewątpliwie zmierzających do polepszenia oferty przewozowej. Stwierdzona przez Prezesa UTK niezasadność terminu składania wniosków o przydział tras pociągów pasażerskich w indywidualnym rozkładzie jazdy na 40 dni przed dniem uruchomienia pociągów wynika, wbrew twierdzeniom PKP PLK S.A., z braku uzasadnienia jego wydłużenia przesłankami natury technicznej i prawnej. W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków z 3 do 40 dni, przy jednoczesnym braku oparcia dla takiego działania w obowiązującym prawodawstwie oraz niewskazaniu przez Zarządcę przewoźnikom rzetelnych argumentów usprawiedliwiających potrzebę wprowadzania takich zmian, Prezes UTK stwierdził, że wskazane jest aby PKP PLK S.A. przeprowadziła z przewoźnikami konsultacje w tym zakresie.

2) wprowadzeniu do Regulaminu 2011/2012 zmiany przepisu dotyczącego terminów składania wniosków o przydział tras pociągów, która zaczęła obowiązywać następnego dnia po przekazaniu o niej informacji przewoźnikom kolejowym, tym samym uniemożliwiając im podjęcie stosownych działań mających na celu dostosowanie się do wprowadzonej zmiany.

Prezes UTK uznał, że zmiany w Regulaminie 2011/12 w zakresie składania wniosków o przydzielenie tras pociągów wprowadzone „z dnia na dzień” wyczerpują przesłanki niezapewnienia przez Zarządcę dostępu do infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym oraz nieudzielania im wymaganych przepisami prawa informacji.Natomiast, zdaniem Prezesa UTK, zmiany przepisów w tym zakresie wprowadzane powinny być z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby przewoźnicy mogli zapoznać się wcześniej z ich treścią i podjąć odpowiednie działania.

3) niezamieszczeniu w Regulaminie 2011/12 i 2012/13 informacji o trybie wprowadzania w nim zmiany wymagań w zakresie terminów składania wniosków o przydział tras pociągów.

Analiza zapisów Regulaminów dokonana przez Prezesa UTK w trakcie prowadzonego postępowania wykazała również, że Zarządca nie zamieścił w Regulaminie 2011/12 i 2012/13 (zarówno w ogólnym dziale dotyczącym zmian do Regulaminów jak i w działach dotyczących składania wniosków na roczny rozkład jazdy oraz indywidualny rozkład jazdy) informacji o trybie wprowadzania w nim zmian zapisów dotyczących terminów składania wniosków o przydzielenie tras pociągów.

Prezes UTK wyznaczył PKP PLK S.A. termin 60 dni od dnia otrzymania decyzji na usunięcie nieprawidłowości wskazanych w punktach 1 i 3 niniejszej informacji.

Od wydanej decyzji PKP PLK S.A. przysługuje prawo złożenia do Prezesa UTK wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

do góry