Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP SKM Trójmiasto

02.08.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023. Decyzja odmowna oznacza, że zarządca w ciągu 30 dni może przedstawić nowy projekt cennika lub zdecydować, że w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 będzie stosował dotychczasowy cennik obowiązujący od 2021 r.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, na której prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski. Zarządca ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej naruszył przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia 2015/909 poprzez ujęcie kosztów, dla których nie zostało dostatecznie wykazane, że są ponoszone bezpośrednio w wyniku przejazdu pociągu.

Zgodnie z art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK zatwierdza projekt cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L 148 z 13 czerwca 2015 r., s. 17)
do góry