Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przejazdy kolejowo-drogowe tematem IV Forum Kultury Bezpieczeństwa

29.06.2022

W środę 29 czerwca odbyło się IV Forum Kultury Bezpieczeństwa zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Głównym tematem spotkania były sposoby zapobiegania wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych.

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, podczas którego przedstawiona została analiza problemu wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo w takich miejscach. Poruszone zostały także zagadnie edukacji, odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

Otwierając IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra powiedział, że niezmiennie od lat jednym z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory.Z dużym niepokojem analizujemy statystyki wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W latach 2015-2019 udział wypadków w takich miejscach wynosił od 31 do 37,9% ogólnej liczby wypadków na kolei. W 2020 r. było to już 41,6% i wynik ten utrzymał się również w 2021 roku. Nie ma wątpliwości, że musimy się wspólnie zastanowić, jakie jeszcze dodatkowe działania powinny być wykonane, aby obniżać liczbę wypadków” – do aktywnego uczestnictwa w Forum zachęcał Ignacy Góra.

Prezes UTK mówił również o już podejmowanych przez UTK działaniach. „Planujemy w najbliższym czasie rozpocząć montaż systemów monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych, który w pełni automatycznie będzie identyfikował i przekazywał informację o wykroczeniu. A już od 15 lipca, w ramach Kampanii Kolejowe ABC, ruszamy z kampanią medialną edukującą społeczeństwo o zasadach bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych” – dodał Ignacy Góra.

Tomasz Rurka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury odczytał list od Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w MI. „W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami. Zmiany w przepisach mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, oraz ograniczyć liczbę wypadków. Rozporządzenie ma umożliwić stosowanie na przejściach takich rozwiązań jak systemy radarowe, linie wibracyjne, progi zwalniające czy znaki i tablice o zmiennej treści. Trwające prace są także konsekwencją przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa UTK analiz, w ramach których Prezes UTK wskazał m.in., że zmienna treść komunikatów przyciąga uwagę kierowców, wpływa na zwiększenie koncentracji i zapobiega tzw. „jeżdżeniu na pamięć” – napisał Andrzej Bittel.

Powiększyło się także grono sygnatariuszy Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W trakcie tegorocznego Forum, do grona 243 podmiotów dołączyło 18 nowych. Prezes UTK podziękował za zaangażowanie w tworzenie kultury bezpieczeństwa w instytucjach nie tylko poprzez podpisanie deklaracji, ale przede wszystkim realne działania w poszczególnych instytucjach i firmach.

O statystykach dotyczących wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych mówił na wstępie Forum Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru z Urzędu Transportu Kolejowego. Omówione zostały przyczyny wypadków oraz ich skutki. Przedstawiciel UTK opisał pokrótce innowacyjne systemy monitoringu i ostrzegania przed wjazdem na przejazdy, a także inicjatywy UTK w tym zakresie.

Innowacyjne systemy zabezpieczania przejazdów

W pierwszej części Forum zaproszeni goście opowiedzieli o innowacyjnych systemach zabezpieczenia przejazdów. Jarosław Gibas z firmy Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o. przedstawił koncepcję systemu automatycznie identyfikującego wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. System ma możliwość zapisu numerów rejestracyjnych pojazdu w celu zgłoszenia odpowiednim służbom.

Dariusz Izydor Zastępca Dyrektora ds. Produkcji firmy Elmontaż sp. z o.o. przedstawił projekt Safecross powstały z inspiracji Prezesa UTK. System, który jest testowany od ponad roku, wykrywa pojazd i ostrzega kierowcę przy pomocy tablicy LED. Dodatkowo system kamer wykrywa ruch i rejestruje zdarzenie. Może on być zasilany energią odnawialną.

Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o. także przedstawił system monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych i automatycznego rozpoznawania wykroczeń. System wysyła wiadomość e-mail z rozpoznaną tablica rejestracyjną. Następnie generuje raport jako zgłoszenie, które może być przekazane na konkretną komendę policji. Rozwiązanie jest już wdrożone w 8 lokalizacjach.

Marzena Mrozik z Wielobranżowej i Projektowej sp. z o.o. "MONAT” przedstawiła system poprawy widoczności przejazdów kategorii D, który ma na celu zwiększenie świadomości użytkowników o niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem przejazdu. Zadaniem systemu nie jest informowanie użytkownika drogi o nadjeżdżającym pociągi, ale o samym fakcie zbliżania się do przejazdu kolejowo-drogowego. System posiada aktywne urządzenia w postaci tablic LED zmiennej treści i podświetlone znaki G-1 i B-20, które zwiększają czujność kierowców. Może być zasilany energia odnawialną z paneli fotowoltaicznych czy z turbiny wiatrowej.

Jak ostrzegać przed zagrożeniem?

W drugiej części spotkania, Dariusz Wojcieszak i Piotr Rek przedstawili koncepcję tzw. „Trzeciego sygnału”. System ten ma za zadanie wysłać komunikat za pośrednictwem pasma FM do odbiornika radiowego kierowcy zbliżającego się do przejazdu z informacją, że właśnie nadjeżdża pociąg. Komunikat ten miałby być nadawany wyłącznie w momencie zbliżającego się pociągu. Obecnie zespól parlamentarny pracuje nad standardami prawnymi.

Patryk Osęka, Dyrektor Operacyjny AutoMapa sp. z o.o. i Witold Bartnik, Prezes Zarządu REDS S.A. opowiedzieli o koncepcji, w ramach której kierowca korzystający z AutoMapy miałby otrzymywać komunikat o nadjeżdżającym pociągu w momencie zbliżania się do przejazdu. Kolejne rozwiązanie zakłada, aby do takich komunikatów był wykorzystany moduł wbudowany w mapę o nazwie AutoCB, który jest oparty o połączenia internetowe. Aktualnie targeo.pl to największy polski serwis mapowy, który odwiedza 5 mln użytkowników miesięcznie, a płatną nawigacją AutoMapa jeździ ponad 1 mln użytkowników.

Rola edukacji w zapobieganiu zdarzeniom kolejowym na przejazdach

Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych opowiedział o założeniach akcji „Bezpieczny przejazd”. Przedstawiciel PKP PLK podkreślił, że nawet pomimo zabudowy innowacyjnych systemów, może nie być osiągalna poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych bez zwiększenia świadomości kierowców.

Z kolei Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w UTK omówił dotychczasowe efekty i założenia II edycji Kampanii Kolejowe ABC realizowanej przez Urząd. UTK do końca 2023 roku planuje przeprowadzić lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna obejmująca szeroko zakrojone działania min. w telewizji, kinach, Internecie, radiu czy w pobliżu dworców. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, liczne konkursy oraz inne aktywności.

Debata

W trakcie debaty zastanawiano się nad tym, co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego.

„Wyzwaniem dla zarządców jest stworzenie standardu, aby innowacyjne systemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, były ze sobą zintegrowane. Tak, aby poszczególne systemy mogły działać niezależnie, ale obok siebie i aby jeden system był w stanie to wszystko monitorować. Ważny jest też aspekt przepisów prawa, które wymagają zmiany w zakresie ruchu drogowego. Bez tego nie możemy nakładać kar na kierowców na przejazdach kategorii D, czyli tych bez sygnalizacji świetlnej” – powiedział Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o.

„Po pierwsze, musi zmienić się mentalność zarządców dróg, ponieważ rozwiązania, o których rozmawiamy, wykraczają poza zarządzanie liniami kolejowymi. Po drugie, konieczne są zmiany w prawie, zarówno drogowego, jak i w zakresie spójności rozporządzenia przejazdowego z tym o znakach drogowych np. w zakresie ich ustawiania. Po trzecie, edukacja i nieuchronność kary, bez czego część kierowców nie będzie podchodzić na poważnie nawet do najnowocześniejszych systemów”– powiedział Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„Realizujemy projekt pilotażowy montażu 5 urządzeń dedykowanych na przejazdy kolejowo-drogowe. Podstawa systemu to dwie kamery, które rejestrują pojazd i numer rejestracyjny, a także moduł autodetekcji. Jeśli pojazd wjedzie na czerwonym świetle, urządzenie wykona zdjęcie, które trafi do systemu w celu wystawienia mandatu.  Sposób działania będzie podobny do tych rozwiązań, które obecnie obsługujemy na skrzyżowaniach. Mamy nadzieję, że liczba wykroczeń i wypadków na tych przejazdach kolejowo-drogowych zostanie ograniczona” – powiedziała Marzena Chłopecka–Czajkowska, Kierownik Projektu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;

Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego podkreślił, że wdrażanie innowacyjnych systemów, redukcja przejazdów najniższej kategorii, edukacja społeczeństwa oraz egzekwowanie kar wymagają odpowiedniej strategii. „Obok działań, które UTK realizuje w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, przygotowaliśmy dla Ministerstwa Infrastruktury strategię, jak powinno wyglądać wdrożenie zmian w zakresie bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Zakłada ona zabudowę w odpowiednie systemu 500 takich przejazdów” – powiedział Wiceprezes UTK.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie internetowej UTK. Zapis konferencji można obejrzeć poniżej.

 

Nowi sygnatariusze Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

 1. Politechnika Wrocławska
 2. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 3. Elmontaż sp. z o.o.
 4. AutoMapa sp. z o.o.
 5. REDS S.A.
 6. Wielobranżowa i Projektowa sp. z o.o. MONAT
 7. Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
 8. Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o.
 9. Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 10. KOLEN sp. z o.o.
 11. Biuro Projektowe „Metroprojekt” sp. z o.o.
 12. Sektorkolejowy.pl
 13. METRANS Rail sp. z o.o.
 14. RailTrans Poland sp. z o.o.
 15. Zakład Budownictwa Kolejowego RADOM Paweł Czupryn
 16. SILVA LS sp. z o.o.
 17. TechSolutions Group sp. z o.o.
 18. Laude Smart Intermodal S.A.
 • Po lewej stronie zdjęcia stoi Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru. następnie Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde pośrodku stoi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, po prawej stronie zdjęcia stoi Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzata Kalata. Za plecami osób znajduje się białe tło a na min logo UTK
 • Po lewej stronie zdjęcia stoi Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde pośrodku stoi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, po prawej stronie zdjęcia stoi Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzata Kalata. Za plecami osób znajduje się białe tło a na min logo UTK
 • Na środku jest stół na stole leży teczka w środku deklaracja kultury bezpieczeństwa którą podpisuje osoba siedząca na krześle Po lewej stronie zdjęcia stoi Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru. Pośrodku stoi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, po prawej stronie zdjęcia stoi Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego Małgorzata Kalata. Następnie Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde. Za plecami osób znajduje się białe tło a na min logo UTK
do góry