Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSTRZYMANIE RUCHU NA BOCZNICY KOLEJOWEJ NA STACJI LUBLIN TATARY KONSEKWENCJE ZANIECHANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

06.08.2012

Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Lubliniew wyniku przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2012 roku czynności kontrolnych użytkownika bocznicy kolejowej, tj. spółki JAWA Sp.z o.o. ul. 3-go Maja 128, 42-360 Poraj, odgałęziającejsię rozjazdem Nr 201 od toru Nr 300 innej bocznicy kolejowej, eksploatowanej przez firmę POLBRUK S.A.z siedziba w Lublinie, na stacji kolejowej Lublin Tatary, stwierdził szereg nieprawidłowości, polegających na:

  • niewykonaniu żadnego z zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzedniej kontroli przeprowadzonej w dniu 27 maja 2010 roku,
  • nieposiadaniu wymaganego przepisami prawa świadectwa bezpieczeństwa oraz niepodjęciu żadnych działań zmierzających do skompletowania wymaganych dokumentów niezbędnych do jego uzyskania,
  • nieposiadaniu przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy kolejowej,
  • niedokonaniu aktualizacji treści posiadanego Regulaminu pracy bocznicy kolejowej w zakresie wymagań określonych postanowieniami stosownych przepisów prawa,  jak również dostosowania jego treści do rzeczywistego, aktualnego układu torowego istniejącego na bocznicy kolejowej,
  • niedokonywaniu okresowych kontroli infrastruktury kolejowej (obiektu budowlanego) zlokalizowanej na bocznicy kolejowej,  polegającej na sprawdzeniu jej stanu sprawności technicznej oraz nieprowadzeniu wymaganej w tym zakresie dokumentacji diagnostycznej i utrzymaniowej. 

Konsekwencją powyższego, w związku z naruszeniem przepisów:

  • art. 17 ust. 1 pkt. 1); art. 18 ust. 1 pkt. 3) w związku z art. 19 ust. 3 pkt. 1), 2) i 6) ustawy  z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.);
  • art. 62 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
  • § 2, 5 i 6 Obwieszczenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI. z 2010 r. Nr 3, poz. 8)oraz związanym z tym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy

jest decyzja Prezesa UTK, podlegająca natychmiastowej wykonalności, mocą której wstrzymano ruch kolejowy na bocznicy kolejowej zlokalizowanej na stacji Lublin Tatary, użytkowanej przez spółkę JAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju.

do góry