Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy / Безкоштовний проїзд потягом для громадян України

26.02.2022

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na trasach z/do Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla, Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa do stacji kolejowych w Polsce i z powrotem. Możliwe są również bezpłatne przejazdy w komunikacji międzynarodowej do Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier. Bezpłatne przejazdy na trasach regionalnych zależą od operatora. Prosimy sprawdzić informacje poniżej. Informacja będzie na bieżąco aktualizowana. Незабаром буде доступний український текст

текст українською мовою

Język migowy / Мова жестів

 

Uwaga! Poniższy tekst jest nieaktualny. Najnowsze informacje znajdziesz na stronie internetowej UTK.

 

W Polsce funkcjonuje przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz kilku przewoźników uruchamiających pociągi w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. W wybranych pociągach obywatele Ukrainy mogą podróżować za darmo.

PKP Intercity

Od 1 czerwca obywatele Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) i InterCity (IC) tylko w relacjach od i do Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla, Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa. Do przejazdów uprawnieni są wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 r. lub później i zaliczają się do poniższych grup:

 • dzieci i młodzież do 18 lat,
 • kobiety (bez względu na wiek),
 • mężczyźni powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poniższe zasady dotyczą przewozu wyłącznie ww. osób.

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:

 • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy 24.02.2022 r. lub później, albo
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub
  • bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub
  • poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do 18 lat, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. W takim przypadku dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób, z którymi jadą.

Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, muszą okazać także dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.

W Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.

Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 r. lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na bilecie, oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.

Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, kiedy obywatel Ukrainy przekroczył granicę – musi to być 24.02.2022 r. lub data późniejsza. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.

Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt niż określają to nasze przepisy.

Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji krajowej można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu na ogólnych zasadach, tj. w przypadku przejazdu pociągami:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - z rezerwacją lub bez niej.

Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - przed wejściem do pociągu,
 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.

W przypadku odprawy w pociągu nie są pobierane opłaty dodatkowe.

W przypadku przejścia do klasy 1, należy opłacić różnicę między ceną biletu w klasie 1 i 2, obliczoną z zastosowaniem opłat normalnych.

W przypadku przejścia z pociągu TLK lub IC do pociągu EIC lub EIP, należy kupić nowy bilet.

Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy.

Zasady przejazdów w komunikacji międzynarodowej

Z bezpłatnych przejazdów można skorzystać przy przejazdach do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii lub na Węgry (tylko klasa 2, wagony z miejscami do siedzenia).

W przypadku przejazdów za granicę obowiązują te same zasady, co w przypadku przejazdów po Polsce z poniższymi wyjątkami:

 • na przejazd za granicę należy pobrać nieodpłatny bilet dodatkowy:
  - do stacji za granicą, na których zatrzymują się nasze pociągi, lub
  - do ostatniej stacji w Polsce,
 • nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji międzynarodowej można nabyć wyłącznie w kasach biletowych, które prowadzą sprzedaż biletów międzynarodowych,
 • w przypadku przejazdu pociągami międzynarodowymi 40476 Nightjet relacji Budapeszt – Wrocław – Berlin i 40457 Nightjet relacji Berlin – Wrocław – Budapeszt, nieodpłatny bilet dodatkowy można pobrać tylko do ostatniej stacji w Polsce.

Przejazd za granicą odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie, zgodnie z zasadami kolei zagranicznej.

W pociągu nr 67/68 relacji Kijów-Warszawa-Kijów honorowane są bilety internetowe zakupione na stronie Kolei Ukraińskich i okazywane na ekranie urządzenia elektronicznego (np. telefonie).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PKP Intercity.

 Infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach PKP Intercity.

+48 22 473 00 86 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych

Numery dostępne są w godzinach 8:00 – 20:00, 7 dni w tygodniu.

Przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy wprowadzili przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni:

 • Arriva RP – do 30 sierpnia przejazdy pociągami przewoźnika są bezpłatne dla obywateli Ukrainy. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo;
 • Koleje Dolnośląskie – bezpłatne przewozy nie obowiązują. Obywatele Ukrainy mogą korzystać bezpłatnie jedynie z "Pociągu do Kultury", łączącego Wrocław z Berlinem;
 • Koleje Małopolskiedo odwołania z nieodpłatnych przejazdów pociągami Kolei Małopolskich mogą korzystać obywatele Ukrainy, tj:
  - dzieci i młodzież do 18 lat,
  - kobiety – bez względu na wiek,
  - mężczyźni po 60 roku życia,
  - mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, podczas podróży należy okazać:
  - ważny paszport, potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.
  Osoby uprawnione mogą otrzymać nieodpłatny bilet od obsługi w pociągu.
 • Koleje Mazowieckie - do 30 czerwca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie jeździć pociągami „Kolei Mazowieckich – KM”. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie obywateli Ukrainy do nieodpłatnych przejazdów są:
  - ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 r. lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) okazywany wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.
  Bezpłatne przejazdy można realizować także autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin - Lotnisko Modlin, na podstawie wydanych w autobusie nieodpłatnych biletów. Nieodpłatne przejazdy nie obowiązują w pociągu Słoneczny i Słoneczny bis.
 • Koleje Śląskie – do 15 czerwca 2022 r. do nieodpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich uprawnie są niżej wymienione osoby, które przekroczyły granicę ukraińsko – polską od 24 lutego 2022 r. i  posiadają obywatelstwo ukraińskie:
  - dzieci i młodzież do 18 lat,
  - kobiety (bez względu na wiek),
  - mężczyźni powyżej 60. roku życia,
  - mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.
  Przy korzystaniu z bezpłatnych przejazdów obywatel Ukrainy musi okazać:
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24 lutego 2022 r. lub później, lub
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie;
 • Koleje Wielkopolskie –  bezpłatne przewozy nie obowiązują.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjnado odwołania do bezpłatnych przejazdów pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter na podstawie nieodpłatnych biletów wydawanych w kasach biletowych lub u obsługi pociągu na przejazd w jedną stronę uprawnieni są obywatele Ukrainy po okazaniu:
  - ukraińskiego paszportu, z którego wynika, przekroczenie granicy (polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej) nastąpiło po 24 lutego 2022 r. lub
  - innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka) wraz z jednym z poniższych dokumentów:
  - potwierdzeniem nadania numeru PESEL lub
  - „Poświadczeniem dla Obywateli Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego”, które jest wydawane przez Urząd Wojewódzki. Poświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci (stempla), podpisem i datą.
 • PKP SKM w Trójmieście – bezpłatne przewozy nie obowiązują.
 • POLREGIO – bezpłatne przewozy nie obowiązują.
 • SKM Warszawa – bezpłatne przewozy nie obowiązują.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa -  do 30 czerwca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą korzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, pod warunkiem, że podczas kontroli biletów zostanie okazany::
  - paszport, który potwierdza przekroczenie granicy (zarówno granicy polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) 24 lutego 2022 r. lub później, albo
  - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie. 
  Osoby uprawnione powinny pobrać bilet "Przejazd obywatela Ukrainy" w kasie biletowej lub w stacjonarnych automatach biletowych zainstalowanych na wszystkich stacjach/przystankach WKD.

Mężczyźni z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przejazdów wybranymi pociągami regionalnymi (wskazanymi powyżej) są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

- Portal Pasażera – link: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

Ostatnia aktualizacja (1.06.2022). Aktualizacja z 1.07.2022 najduje się na innej stronie.

Увага!
Текст нижче застарів. Останню інформацію можна знайти на сайті УТК

Громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у вагонах 2-го класу поїздів PKP Intercity економ-категорій TLK та IC сполученням з/до Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешова, Перемишля, Заґужа, Ярослава та Жешува до залізничних станцій у Польщі та у зворотньому напрямку. Також можливий безкоштовний проїзд у поїздах міжнародного сполучення до Чехії, Німеччини, Австрії, Словаччини та Угорщини. Безкоштовний проїзд на регіональних маршрутах залежить від оператора. Будь ласка, перевірте інформацію нижче. У разі змін, інформація буде оновлюватися.

PKP Intercity

З 1 червня громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у поїздах PKP Intercity у вагонах з місцями для сидіння 2-го класу поїздів Twoje Linie Kolejowe (TLK) та InterCity (IC) лише сполученням з і до Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешова, Перемишля, Заґужа, Ярослава і Жешува. Право на безкоштовний проїзд мають лише громадяни України, які перетнули кордон 24.02.2022 р. або пізніше, і належать до наступних категорій:

 • діти та молодь до 18 років,
 • жінки (незалежно від віку),
 • чоловіки старше 60-ти років,
 • чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.

Наведені нижче правила стосуються перевезення лише вищезазначених категорій осіб.

Громадянин України може скористатися правом на безкоштовний проїзд за умови, якщо він отримає безкоштовний додатковий квиток та пред’явить:

 • паспорт, який підтверджує перетин кордону 24.02.2022 р. або після цієї дати, або
 • документ із фотографією, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо) та
  • повідомлення про присвоєння номера PESEL, або
  • залізничний квиток на проїзд з України до Польщі, або
  • посвідчення для громадянина України для видачі залізничного квитка.

Право на безкоштовний проїзд мають також українські діти та молодь до 18 років, які не мають жодних документів, що дають право на безкоштовний проїзд, але вони подорожують з особами, які мають право на безкоштовний проїзд. У такому випадку діти та підлітки користуються правом на безкоштовний проїзд на підставі документів осіб, з якими вони подорожують.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю, крім зазначених вище документів, повинні пред’явити також документи, які підтверджують їх інвалідність (приймаються також українські документи). З цього обов’язку звільнені особи з видимими ознаками інвалідності.

У повідомленні про присвоєння номера PESEL повинно бути вказане українське громадянство та «UKR» в описі статусу іноземця.

Квиток з України у Польщу повинен бути виданий на поїздку 24.02.2022 р. або на пізнішу дату. Він дає право на безкоштовний проїзд особи, чиє ім’я і прізвище вказане у квитку, а також на безкоштовний проїзд осіб, які подорожують з нею на підставі даного квитка. Квиток можна роздрукувати або пред’явити на мобільному пристрої.

Посвідчення для громадянина України для видачі залізничного квитка видають рецепційні пункти (punkt recepcyjny). Посвідчення повинно бути заповнене розбірливо та засобами для письма, які неможливо стерти без слідів, відповідно до інформації у графах, та підтверджене особою, яка видала посвідчення, шляхом проставлення розбірливої печатки, підпису та дати. У посвідченні повинно бути зазначено, коли громадянин України перетнув кордон – це має бути дата 24.02.2022 р. або пізніша. Підроблені, фальсифіковані посвідчення та посвідчення, які не належать пред’явникові, посвідчення, видані неуповноваженим особам, оформлені неправильно, з приписками або пошкоджені до такої міри, що неможливо прочитати дані, є недійсними.

Перевезення вантажів і тварин безкоштовне та необмежене – можна перевозити більше речей і тварин, ніж це передбачено нашими правилами.

Безкоштовні додаткові квитки на внутрішні перевезення можна отримати у квитковій касі або в поїзді на загальних умовах, тобто у разі проїзду потягами:

 • TLK, IC з обов’язковим бронюванням місць – тільки за наявності вільних місць для сидіння,
 • TLK, IC без обов’язкового бронювання місць – з бронюванням або без.

Про відсутність дійсного квитка слід повідомити за загальними правилами, тобто у випадку поїздів:

 • TLK, IC з обов’язковим бронюванням місць – перед посадкою в поїзд,
 • TLK, IC без обов’язкового бронювання місць – перед посадкою або відразу після посадки в поїзд.

У разі отримання квитка у потязі, додаткова оплата не стягується.

У випадку, якщо Ви перейдете до 1-го класу, Ви повинні сплатити різницю між тарифом у 1 і 2 класі, розрахованою на підставі звичайних тарифів.

У разі, якщо Ви пересядете з поїзда TLK або IC на поїзд EIC або EIP, потрібно буде придбати новий квиток.

Якщо громадянин України, який має право на безкоштовний проїзд, придбав платний квиток на проїзд потягами TLK і IC у вагонах 2-го класу, він може повернути його повну вартість або обміняти на безкоштовний додатковий квиток.

Правила проїзду у поїздах міжнародного сполучення

Правом на безкоштовний проїзд можна скористатися у поїздах, що курсують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії чи Угорщини (тільки 2-ий клас, вагони з місцями для сидіння).

Для поїздок за кордон застосовуються ті самі правила, що й для поїздок у межах Польщі, за винятками, викладеними нижче:

 • для поїздки за кордон необхідно отримати безкоштовний додатковий квиток:
  - до станції за кордоном, де зупиняються наші потяги, або
  - до останньої станції у Польщі,
 • безкоштовні додаткові квитки на проїзд у потягах міжнародного сполучення можна отримати тільки у квиткових касах, які здійснюють продаж міжнародних квитків,
 • у разі проїзду міжнародними потягами 40476 Nightjet сполучення Будапешт – Вроцлав – Берлін та 40457 Nightjet сполучення Берлін – Вроцлав – Будапешт, безкоштовний додатковий квиток можна отримати лише до останньої станції у Польщі.

Проїзд за кордоном здійснюється на підставі паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу громадянина України, відповідно до правил іноземної залізниці.

У поїзді № 67/68 сполучення Київ-Варшава-Київ приймаються онлайн-квитки, придбані на сайті Укрзалізниці, які можна пред’явити на екрані електронного пристрою (наприклад, телефону).

Детальна інформація доступна на сайті PKP Intercity.

 Гаряча лінія PKP Intercity українською мовою

Ви можете зв’язатися по телефону з консультантами, які дадуть відповіді на Ваші питання та нададуть актуальну інформацію про послуги PKP Intercity.

+48 22 473 00 86 – вартість дзвінків згідно тарифів оператора

800 033 022 – безкоштовна гаряча лінія для всіх польських операторів

Гаряча лінія працює без вихідних з 8:00 до 20:00.

Регіональні та агломераційні перевізники

Безкоштовний проїзд для громадян України запровадили регіональні та агломераційні перевізники:

 • Arriva RP – до 30 серпня проїзд у поїздах перевізника безкоштовний для громадян України. Безоплатний проїзд здійснюється на підставі дійсного паспорта, що підтверджує громадянство;
 • Koleje Dolnośląskie – право на безкоштовний проїзд не застосовується. Громадяни України можуть безкоштовно користуватися лише «Потягом до культури» («Pociąg do Kultury»), який сполучає Вроцлав і Берлін;
 • Koleje Małopolskieдо скасування правом на безкоштовний проїзд потягами Koleje Małopolskie можуть користуватися громадяни України, тобто:
  - діти та молодь до 18 років,
  - жінки – незалежно від віку,
  - чоловіки старше 60 років,
  - чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.
  Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, під час подорожі необхідно пред’явити:
  - дійсний паспорт, що підтверджує перетин кордону (як Польщі, так і інших країн ЄС) з 24 лютого 2022 р., або

- документ із фотографією, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо) разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р.
Особи, які мають право на безкоштовний проїзд, можуть отримати безкоштовний квиток у поїзді.

 • Koleje Mazowieckieдо 30 червня 2022 р. громадяни України можуть безоплатно їздити потягами «Koleje Mazowieckie – KM». Документи, які підтверджують право громадян України на безкоштовний проїзд:
  - український паспорт, який підтверджує перетин кордону Польщі чи іншої країни Європейського Союзу після 24 лютого 2022 р. або
  - документ із фотографією, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо), який потрібно пред’явити разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р., у якому зазначено українське громадянство.
  Правом на безкоштовний проїзд також можна скористатися в автобусах КМ, які курсують за маршрутом станція Модлін – Аеропорт Модлін, на підставі безкоштовних квитків, виданих в автобусі. Право на безкоштовний проїзд не діє у поїздах «Słoneczny» і «Słoneczny bis».
 • Koleje Śląskie – до 15 червня 2022 р. право на безкоштовний проїзд у поїздах Koleje Śląskie мають право нижчезазначені особи, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 р. і мають українське громадянство:
  - діти та молодь до 18 років,
  - жінки (незалежно від віку),
  - чоловіки старше 60-ти років,
  - чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.
  У разі використання права на безкоштовний проїзд громадянин України повинен пред’явити:
  - паспорт, який підтверджує перетин кордону (як польського, так і кордону іншої країни Європейського Союзу) 24 лютого 2022 р. або пізніше, або
  - документ із фотографією, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо) разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р., у якому зазначено українське громадянство;
 • Koleje Wielkopolskie – право на безкоштовний проїзд не застосовується.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjnaдо скасування право на безкоштовний проїзд у поїздах категорії ŁKA oraz ŁKA Sprinter на підставі безкоштовних квитків, які видаються у квиткових касах або у потязі на проїзд в одну сторону, мають громадяни України, які пред’являть:
  - український паспорт, на підставі якого можна стверджувати про перетин кордону (Польщі чи іншої країни Європейського Союзу) після 24 лютого 2022 р. або
  - інший документ із фотографією, що посвідчує особу (наприклад, паспорт, посвідчення водія, студентський квиток) разом з одним із наведених нижче документів:
  - підтвердженням про присвоєння номера PESEL або
  - «Посвідченням для громадян України для видачі залізничного квитка», яке видається Воєводським управлінням. Посвідчення повинно бути заповнене розбірливо та засобами для письма, які неможливо стерти без слідів, відповідно до інформації у графах, та підтверджене особою, яка видала посвідчення, шляхом проставлення розбірливої печатки (штампу), підпису та дати.
 • PKP SKM w Trójmieście – право на безкоштовний проїзд не застосовується.
 • POLREGIO – право на безкоштовний проїзд не застосовується.
 • SKM Warszawa – право на безкоштовний проїзд не застосовується.
 • Warszawska Kolej Dojazdowaдо 30 червня 2022 р. громадяни України мають право на безкоштовний проїзд поїздами Warszawska Kolej Dojazdowa, за умови, якщо під час перевірки квитків буде пред’явлено:
  - паспорт, який підтверджує перетин кордону (як польського, так і кордону іншої країни Європейського Союзу) 24 лютого 2022 р. або пізніше, або
  - документ із фотографією, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо) разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р., у якому зазначено українське громадянство. 
  Особи, які мають право на безкоштовний проїзд, повинні отримати квиток «Проїзд громадянина України» («Przejazd obywatela Ukrainy») у квитковій касі або у стаціонарних автоматах з продажу квитків, які встановлені на усіх станціях/зупинках WKD.

Чоловіки-інваліди або чоловіки з обмеженою мобільністю під час проїзду окремими регіональними поїздами (вказаними вище) зобов’язані пред’явити документ, що підтверджує їх інвалідність – особи з видимими ознаками інвалідності звільняються з цього обов’язку.

Актуальна інформація про спеціальні поїзди для біженців публікується АТ «PKP Polskie Linie Kolejowe» на Порталі пасажира – вкладка «Безкоштовні поїзди для UA» («Bezpłatne pociągi dla UA»): https://portalpasazera.pl/Ukraina

Найпопулярніші пошукові системи поїздів також доступні українською мовою:

- Портал пасажира – посилання: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

Остання зміна 2.06.2022

 

-->

do góry