Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Określanie obowiązujących wymogów w procesie wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych - poradnik

18.01.2022

By wprowadzić pojazd kolejowy do obrotu nie wystarczy złożyć wniosek. Przed jego przesłaniem należy określić jakie wymogi obowiązują w stosunku do konkretnego pojazdu. Proces ten powinien być udokumentowany i składając wniosek należy potwierdzić wcześniejszą weryfikację wymogów. By ułatwić wnioskodawcom przeprowadzenia tego procesu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował poradnik, w którym objaśnione zostały najważniejsze założenia działań prowadzących do określenia obowiązujących wymogów.

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 545/2018 stanowi, że wnioskodawca, przed przedłożeniem wniosku o wprowadzenie pojazdu do obrotu, realizuje proces określenia obowiązujących wymogów. W ramach tego procesu wszystkie niezbędne wymogi dotyczące projektu pojazdu w całym jego cyklu życia muszą zostać:

  • odpowiednio zidentyfikowane;
  • przypisane do funkcji albo podsystemów bądź zawarte w warunkach użytkowania lub innych ograniczeniach; oraz
  • wdrożone i zweryfikowane.

Proces określenia obowiązujących wymogów należy przeprowadzić w każdym przypadku. Przedłożenie dowodów potwierdzających weryfikację dotyczącą określenia obowiązujących wymogów, a także specyfikację oraz, w stosownych przypadkach, opis metodologii wymagane jest bezwzględnie w dokumentacji towarzyszącej wnioskowi o udzielenie pierwszego zezwolenia, nowego zezwolenia lub zezwolenia dla rozszerzonego obszaru użytkowania. Wymóg ten określony został w pkt. 18.1 oraz 18.7 załącznika I do rozporządzenia 2018/545. Takie dowody podlegają ocenie w świetle aspektów wymienionych w pkt 6 i 7 Załącznika II do rozporządzenia 545/2018.

Poradnik do pobrania jest ze strony internetowej UTK.

Podstawa prawna:

Rozporządzeni wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797;

Rozporządzeni wykonawcze Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej

do góry