Nawigacja

Aktualności

Rusza nabór podmiotów certyfikujących dostępność

14.10.2021

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami staje się już standardem. Niezależnie od tego, czy będzie to dostępność architektoniczna, cyfrowa czy informacyjno-komunikacyjna, każdy przedsiębiorca może wystąpić o przeprowadzenie u niego audytu dostępności, a w przypadku pozytywnej weryfikacji uzyskać certyfikat dostępności. Certyfikacja będzie prowadzana przez podmioty wybrane naborze w ogłoszonym właśnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zawiera przepisy wspierające dostępność nie tylko w podmiotach publicznych. W ustawie przewidziano również nowy i nieobowiązkowy mechanizm certyfikacji dostępności. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, którzy są zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność spełnia wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, mogą wystąpić o przeprowadzenie u nich audytu dostępności.

Audyt dostępności przeprowadzać będą mogły tylko uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił nabór podmiotów, które chcą ubiegać się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

Zasady naboru, wzór wniosku o nadanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności i inne potrzebne informacje znajdują się na stronie MFiPR.

Wnioski o nadanie statusu podmiotów dokonujących certyfikacji można składać do 19 listopada 2021 r.:

  • w formie papierowej w kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub przesłać na adres:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”,

  • elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przesłać na skrzynkę ePUAP: /MIR/skrytkaESP lub na adres certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

Wnioski złożone po terminie zamknięcia nie spełnią wymogu dotyczącego zachowania terminu i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2019 r., poz. 1696

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2020 r., poz. 1062

do góry