Nawigacja

Aktualności

Rekrutacja na szkolenie „Różni Podróżni” dla pracowników sektora transportu zbiorowego

10.05.2021

Opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego, działania szkoleniowe oraz opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach – to podstawowe cele projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Urzędem Transportu kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Od 12 kwietnia 2021 r. trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a partnerami: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA "RÓŻNI PODRÓŻNI"

Uczestnikami szkolenia "Różni podróżni" mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1.     pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 •     sprzedawca biletów,
 •     pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 •     pracownik infolinii,
 •     członkowie drużyny konduktorskiej,
 •     pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 •     kontroler biletów,
 •     kierowca,
 •     motorniczy,
 •     pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 •     trenerzy wewnętrzni;
 1.     pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 •     sprzedawca biletów,
 •     pracownik obsługi dworca;
 1.     pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
 •     pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
 •     pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

 1.     pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 •     prezes/dyrektor,
 •     wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 1.     pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 •     prezes/dyrektor,
 •     wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 1.     pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:
 •     prezes/dyrektor,
 •     wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 1.     przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2. Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU "RÓŻNI PODRÓŻNI"

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1.     ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ
 2.     USTAL Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:
 •     pomocy de minimis,

czy

 •     pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy
 •     pomocy publicznej na szkolenia.
 1.     WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 •     wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;
 •     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 •     wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 •     wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 •     oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 •     oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 •     informacja o ochronie danych osobowych;
 •     oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 •     kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 •     załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 •     wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;
 •     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 •     wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 •     oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
 •     wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;
 •     wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 •     oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;
 •     oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;
 •     oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 •     oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;
 •     informacja o ochronie danych osobowych;
 •     oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 •     kwestionariusze osobowe dla Uczestników;
 •     dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

 •     wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;
 •     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
 •     w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 •     wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;
 •     wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c)  (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;
 •     oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;
 •     informacja o ochronie danych osobowych;
 •     oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 •     kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;
 •     właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.
 1.     PODPISZ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
 2.     UZGODNIJ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW I WZORCOWO WYPEŁNIONE DOKUMENTY

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich są dostępne pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/instrukcje-wypelniania-dokumentow-i-wzorcowo-wypelnione-dokumenty/

 

do góry